Kvartal Helår
Mkr 1-21 4-20 1-20 2020
Nettoomsättning 4 703 4 249 4 499 16 327
Rörelseresultat 849 595 628 2 479
Resultat efter skatt 675 512 491 1 979
Resultat per aktie, kr 4,2 3,2 3,0 12,2
Rörelsemarginal, % 18 14 14 15
Avkastning på sysselsatt kapital, % 6 6 7 6
Avkastning på eget kapital, % 5 5 6 5
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 672 369 615 2 411
Nettoskuld i % av eget kapital 9 10 9 10
 
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 849 (januari-mars 2020: 628) Mkr. Resultatökningen förklaras av högre priser och volymer för trävaror samt sänkta produktionskostnader inom kartong.

  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 254 Mkr till följd av stigande priser för trävaror, säsongsmässigt högre intjäning från vattenkraft samt av att förra kvartalet belastades av ett större underhållsstopp inom kartong.

  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 675 (491) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,2 (3,0) kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 april 2021 kl. 11.45.