Vid Holmens årsstämma idag beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen hade lagt fram.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2020, utdelning m.m.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncern­­­balans­räkning för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att ut­delning ska lämnas med 10,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 26 april 2021. Med denna av­stämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 29 april 2021.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodena bestämdes till totalt 3 330 000 kr fördelade på 740 000 kr för styrelseordföranden och 370 000 kr för envar övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Holmen.

PricewaterhouseCoopers AB (PWC) valdes till bolagets revisor. PWC har anmält att auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson ska vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut

Vid stämman beslutades även följande:

  • Godkännande av framlagd ersättningsrapport.
  • Ändringar i bolagsordningen.
  • Bemyndigande för styrelsen om förvärv av bolagets egna aktier samt om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.

Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Ett anförande av Henrik Sjölund har i samband med årsstämman gjorts till­gänglig på www.holmen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12