Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 16 september 2020 för beslut om vinstutdelning. Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutades att utdelning inte skulle lämnas med anledning av den stora osäkerhet som Covid-19 orsakat. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning om 3,50 kr per aktie. 

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om und­vikande av samman­komster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk när­varo genom att aktie­ägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 16 september 2020 så snart utfallet av post­röst­ningen är slutligt sammanställt. Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i bolagsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 september 2020,
 • dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 15 september 2020 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så att den är bolaget tillhanda senast den 15 september 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregi­strering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 8 september 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör med­dela sin önskan härom till för­valtaren.

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. post­röstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och förenings­stämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på www.holmen.com och hos bolaget. Separat anmälan ska inte göras utan det ifyllda och under­skrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret kan skrivas under elektroniskt med bankID på www.holmen.com. För att gälla som anmälan måste sådan elektronisk underskrift vara registrerad senast tisdagen den 15 september 2020.

Det ifyllda formuläret kan också skickas till Holmen via e-post till info@computershare.se alternativt postas i original till Holmen via adress Computershare AB, "Extra bolagsstämma i Holmen", Box 5267, 102 46 Stockholm. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Holmen tillhanda senast tisdagen den 15 september 2020. Om aktie­ägaren är en juridisk person ska regi­strerings­bevis eller annan behörig­hetshandling biläggas formuläret. Det­samma gäller om aktie­ägaren förhands­röstar genom ombud.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruk­tioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av post­röstningsformuläret.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för om­budet, undertecknad av aktieägaren. Full­maktsformulär återfinns på www.holmen.com. Sker poströstningen med stöd av full­makt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även regi­strerings­bevis och andra behörighets­handlingar biläggas poströstnings­formu­läret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av minst en justeringsman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om vinstutdelning

Styrelsens förslag avseende punkt 1 i dagordningen

Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Fredrik Lundberg, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser.

Styrelsens förslag avseende punkt 2 i dagordningen

Styrelsen föreslår att en justeringsman utses och att Hans Hedström, Carnegie Fonder, utses till juster­ings­man, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsman ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Styrelsens förslag avseende punkt 3 i dagordningen

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ComputerShare AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringsmannen.

Styrelsens förslag avseende punkt 6 i dagordningen

Vid årsstämman den 4 juni 2020 beslutades att utdelning inte skulle lämnas med anledning av den stora osäker­het som Covid-19 orsakat. De senaste månaderna har osäkerheten minskat men det finns ändå anledning att vara återhållsam. Vid en sammanvägd bedömning har styrelsen beslutat att före­slå en utdelning om 3,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för er­hållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 18 september 2020.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden onsdagen den 23 september 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick Holmens egna kapital till 10 656 mkr varav fritt eget kapital till 4 741 mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 40 111 Mkr. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen per 2019-12-31 om 4 741 Mkr kvarstår.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 6 september 2020, till adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm eller via e-post till info@holmen.com. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats och hos Bolaget senast från och med fredagen den 11 september 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress

Handlingar

Följande handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.holmen.com, från och med onsdagen den 26 augusti 2020:

 • årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019,
 • styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen,
 • styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen,
 • revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen.

_____________

I Holmen AB finns vid den tidpunkt då kallelsen utfärdas totalt 162 512 324 aktier, varav 45 246 468 är A-aktier och 117 265 856 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Bolaget innehar efter tidigare återköp 586 639 B aktier, motsvarande 0,4 procent av samtliga aktier, vilka inte kan re­presen­teras på bolagsstämman. Totalt antal röster i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår således till 569 730 536 (569 143 897 exklusive bolagets innehav av egna aktier).

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i augusti 2020

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12