Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma torsdagen den 4 juni 2020 kl 15.00. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare i möjligaste mån utövar sin rösträtt genom poströstning eller via ombud.

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i årsstämman skall

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 maj 2020,
 • dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 maj 2020 på något av följande sätt:
  • lämna in poströstningsformulär (se nedan) eller
  • via ordinarie anmälan på bolagets webbplats, www.holmen.com eller skriftligen per post under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. An­mälan kan också göras per telefon 08-666 21 11. Vid anmälan vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 29 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste med­dela sin önskan härom till för­valtaren.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. post­röstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på www.holmen.com. Vid behov kan detta formulär skickas i pappersformat till aktieägare som önskar. För denna service kontakta Mari-Louise Evans på telefonnummer 08-666 21 11. För de besluts­punkter på dag­ordningen där styrelsen och val­be­redningen lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej eller avstå, vilket tydligt framgår i post­röstningsformuläret. Separat anmälan behöver inte göras vid post­röstning utan det ifyllda och under­skrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret kan skickas via e-post till info@holmen.com alternativt postas i original till Holmen på adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Holmen tillhanda senast fredagen den 29 maj 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska regi­strerings­bevis eller annan behörig­hetshandling biläggas formuläret. Det­samma gäller om aktie­ägaren förhands­röstar genom ombud.

Formuläret kan också skrivas under elektroniskt med bankID på www.holmen.com och behöver då inte skickas till Holmen. För att gälla som anmälan måste sådan elektronisk underskrift vara registrerad senast fredagen den 29 maj 2020.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruk­tioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av post­röstningsformuläret.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för om­budet. Full­maktsformulär återfinns på www.holmen.com. Sker deltagandet med stöd av full­makt ska fullmakten i original, regi­strerings­bevis och andra behörighets­handlingar vara tillgängliga vid års­stämman. Kopior av handlingarna bör, för att underlätta inpassering, skickas till bolaget i förväg.

Information för deltagare vid stämman

Stämman kommer att hållas i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan 6, Stockholm kl 15.00. Portarna öppnas kl 14.30. Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen och re­kommen­­derar aktie­­ägarna att del­ta genom att poströsta eller genom ombud enligt ovan. Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte att närvara i stämmolokalen. Ingen förtäring kommer att erbjudas. VD kommer inte att hålla något an­förande. En redogörelse för 2019 av VD Henrik Sjölund kommer istället att publiceras på www.holmen.com i direkt anslutning till stämman. Frågor på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra upplysningar som del­tagarna har rätt att erhålla enligt lag. Någon allmän frågestund kommer alltså inte att hållas på denna stämma.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
 9. Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 13. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 14. Val av revisor
 15. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  
 16. Styrelsens förslag om (A) justering av villkor i aktiesparprogram 2019 och (B) förslag om säkrings­åt­gärder med avseende på aktiesparprogram 2019
 17. Styrelsens förslag om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
 18. Styrelsens förslag om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) fond­emission
 19. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och 11-14 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisions­arvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en re­presentant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. In­för årsstämman 2020 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Carl Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ord­förande i valberedningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag:

Punkt 2   Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 11   Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor. 

Punkt 12   Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 195 000 kr, varav till styrelse­ordföranden 710 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 355 000 kr. Förslaget innebär oförändrade arvoden.

Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13   Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Alice Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 14   Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 9 i dagordningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till för­fogande om sammanlagt 4 741 167 346 kr, inklusive årets vinst om 1 846 968 192 kr, balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag avseende punkt 15 i dagordningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna ska tillämpas på er­sättningar som avtalas efter det att rikt­linjerna antagits av årsstämman 2020. Rikt­linjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolags­stämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Holmens strategi är att äga och förädla skog. Holmens skogsinnehav utgör basen för verksamheten, där råvaran växer och förädlas till allt från trävaror för klimatsmart byggande till förnybara för­pack­ningar, magasin och böcker, med energi som till stor del kommer från egen vatten- och vindkraft.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi, lång­siktiga in­tressen och hållbarhet förut­sätter att bolaget kan attrahera rätt med­arbetare. Denna riktlinje avser att ge Holmen förut­sättningar att rekrytera och behålla kvalificerade med­arbetare.

Formerna för ersättning

I bolaget har inrättats ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Det har beslutats av bolags­stämman 2019 och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Det övergripande syftet med Programmet är att bibehålla nära intressegemenskap mellan ledande befattningshavare och aktieägarna och att främja ett lång­siktigt engagemang för Holmen. Programmet är ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång. Det prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmet har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till bolagets långsiktiga värde­skapande, inklusive dess hållbarhet. Programmet uppställer vidare krav på egen investering, kvar­varande anställning och flerårig innehavstid. Utöver av årsstämma beslutade aktie­relaterade incita­ments­program ska ingen rörlig er­sättning förekomma.

Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattnings­havare ska utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner får innefatta bland andra sjukvårdsför­säkring, bostads­förmån och bil­förmån. Sådana förmåner ska där de förekommer utgöra maximalt 10 procent av den fasta lönen.

Pensionsåldern ska normalt vara 65 år. Pensionsförmånen ska vara premie­bestämd och premierna ska överensstämma med vad som föreskrivs i ITP-plan, för närvarande 30 % av den fasta kontant­lönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara sex månader oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller be­fattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18 månadslöner.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av beslutsunder­laget vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska enligt 8 kap 51 § Aktie­bolagslagen upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera tillämpningen av rikt­linjen samt gällande ersättningsstrukturer och er­sättnings­nivåer i bolaget. Ersättningsutskottets leda­möter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolags­ledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns sär­skilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Styrelsens förslag avseende punkt 16 i dagordningen

A. Styrelsens förslag om justering av villkor

Bakgrund

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om följande ändring av det långsiktiga aktie­spar­program som antogs vid årsstämman 2019 (LTIP 2019), mot bakgrund av att Holmen under 2019 beslutat att ändra redovisningsprincipen för skogsmark.

Holmens beslut att övergå till att redovisa hela skogsinnehavet till verkligt värde be­räknat utifrån transaktioner i de områden där Holmen har mark innebär en väsentlig sänkning av den redovisade avkastningen på sysselsatt kapital. Koncernens sysselsatta kapital per den 31 dec­ember 2019 skulle enligt tidigare redovisningsprincip uppgå till 26 321 Mkr. Den ändrade redovisningen av skogstillgångar ökar sysselsatt kapital med 17 574 Mkr till 43 895 Mkr per den 31 december 2019. Den procentuella avkastningen kommer minska till följd av för­ändringen, allt annat lika.

Enligt LTIP 2019 krävs att avkastningen på sysselsatt kapital uppgår till minst 8 % i genomsnitt under räkenskapsåren 2019-2021 för att tilldelning av prestationsaktier ska ske. För att maximal tilldelning av prestationsaktier ska ske krävs att avkastningen på sysselsatt kapital uppgår till minst 11 % i genomsnitt under räkenskapsåren 2019-2021. Enligt styrelsens beräkningar, vilka har granskats av bolagets revisor, motsvarar en avkastning på sysselsatt kapital om 8 % enligt tidigare redovisade värden en avkastning om 5,4 % enligt de nya redovisade värdena. En av­kastning på sysselsatt kapital om 11 % enligt tidigare redovisade värden motsvarar en av­kastning om 7,2 % enligt de nya redovisade värdena. Avkastningen på sysselsatt kapital för 2019 kommer dock inte att påverkas eftersom det ökade skogsvärdet redovisas som jämförelse­störande post i resultaträkningen för 2019.

Förslag till justering av prestationsvillkor

Styrelsen föreslår således att årsstämman 2020 beslutar om en ändring av hur minimi­nivån respektive maximinivån för prestationsvillkoret i LTIP 2019 beräknas, i syfte att minimera effekten av den för­ändrade redovisningen på deltagarnas möjlighet att få tilldelning av presta­tions­aktier.

Styrelsens förslag innebär att tilldelning av prestationsaktier, istället för att baseras på genom­snittlig uppfyllelse av prestationsvillkoret under räkenskapsåren 2019-2021, ska mätas baserat på prestations­villkorets uppfyllelse under räkenskapsåret 2019 mot de ursprungliga nivåerna för tilldelning, det vill säga en miniminivå för tilldelning om 8 % och en nivå för maximal till­delning om 11 %, medan presta­tions­villkorets uppfyllelse under räkenskapsåren 2020 och 2021 ska mätas mot en miniminivå om 5,4 % och en maximinivå om 7,2 % i genomsnitt för dessa två räkenskapsår. Anledningen att styrelsen föreslår att måluppfyllelsen ska mätas separat för 2019 och som ett genom­snitt för 2020-2021, och inte baserat på ett genomsnitt under treårsperioden, är att minimera påverkan på tilldelningen av den ändrade redo­visningen. Matchnings- och prestationsaktier ska dock tilldelas först efter att den treåriga in­tjänande­perioden löpt ut.

Styrelsens förslag innebär att avsnitt A (d) i LTIP 2019 ändras till följande lydelse (övriga huvudsakliga villkor framgår av styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för årsstämman 2019 som återfinns på Holmens webbplats www.holmen.com):

Tilldelning av Prestationsaktier ska vara beroende av i vilken utsträckning prestationsvillkor för Programmet uppfyllts. Prestationsvillkoret ska bestå av för Programmet specifikt finansiellt mål relaterat till avkastning på sysselsatt kapital1) dels under räkenskapsåret 2019 (med en viktning om 1/3), dels som ett genomsnitt av räkenskapsåren 2020 och 2021 (med en viktning om 2/3), tillsammans benämnt "Prestationsvillkoret". I samband med att Intjänande­perioden löper ut kommer styrelsen att offentliggöra i vilken utsträckning Prestationsvillkoret har upp­fyllts.

Det antal Prestationsaktier som kan tilldelas ska beräknas i enlighet med följande:

 • En förutsättning för att tilldelning av Prestationsaktier ska kunna ske är att av­kastningen på sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2019 överstiger 8 procent eller att avkastningen på sysselsatt kapital överstiger 5,4 procent i genomsnitt för räkenskapsåren 2020-2021 ("Miniminivån").
 • För att maximal tilldelning av Prestationsaktier ska ske krävs att av­kastningen på sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2019 uppgår till minst 11 procent och att av­kastningen på sysselsatt kapital av­seende räken­skapsåren 2020-2021 uppgår till minst 7,2 procent i genomsnitt för dessa två räkenskapsår ("Maximinivån").
 • Om en nivå som överstiger Miniminivån men som understiger  Maximi­nivån uppnås kommer Deltagarna att erhålla tilldelning av ett antal Prestationsaktier som till 1/3 baseras på en linjär beräkning av hur mycket avkastningen på sysselsatt kapital för räkenskapsåret 2019 överstiger 8 procent men understiger 11 procent och som till 2/3 baseras på en linjär beräkning av hur mycket avkastningen på sysselsatt kapital för räken­skapsåren 2020-2021 i genomsnitt över­stiger 5,4 procent men understiger 7,2 procent.

1) Rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster) uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital så som definierats i årsredovisningen för respektive år.

Styrelsen föreslår att programmet i övrigt ska vara oförändrat. LTIP 2019 kommer oför­ändrat att om­fatta högst 190 000 aktier av serie B i Holmen (Matchningsaktier och Prestationsaktier inkluderat).

B. Styrelsens förslag om säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2019 samt majoritetsregler

Styrelsen föreslår att tilldelning av aktier till deltagarna i programmet ska ske genom överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B enligt beslut av årsstämman 2019, förut­satt att årsstämman 2020 fattar beslut om styrelsens förslag enligt punkten (A) ovan med ett majoritetskrav om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För den händelse en majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna inte kan uppnås föreslår styrelsen, att förslaget om ändring av LTIP 2019 enligt punkt A ovan ska fattas med en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna samt att beslutet ska villkoras av att årsstämman även fattar beslut om att ingå aktie­swapavtal med en extern part. Sådant aktieswapavtal skall vara på marknadsmässiga villkor, var­vid den externa parten mot ersättning åtar sig att, i eget namn, förvärva och överlåta aktier av serie B i Holmen till del­tagarna i LTIP 2019, i enlighet med villkoren för pro­grammet. Beslut om aktieswapavtal enligt denna punkt B kräver en majoritet om mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande.

 1. Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
 2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 3. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa års­stämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verk­samhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. I övrigt ska följande villkor gälla.

 1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2021.
 2. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier i bolaget av serie B som bolaget innehar vid tid­punkten för styrelsens beslut.
 3. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 4. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm skall ske inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid över­låtelser utanför Nasdaq Stockholm skall betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och priset ska svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter. Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bo­lagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 175 000 000 kronor genom indragning av 7 000 000 egna aktier av serie B som åter­köpts av bolaget. Ända­målet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan in­hämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B) nedan, med ett belopp motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen:

Som framgår ovan föreslår styrelsen att bolagets aktiekapital minskas med 175 000 000 kronor genom indragning av 7 000 000 aktier av serie B i bolaget. För att åstadkomma ett tidseffektivt förfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol har styrelsen även föreslagit att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 175 000 000 kronor genom fondemission utan ut­givande av nya aktier. Beloppet överförs från bolagets fria egna kapital till bolagets aktie­kapital, i enlighet med punkten (B) nedan. Beslut enligt punkten (A) ovan medför att aktie­kapitalet minskar med 175 000 000 kronor och beslut enligt punkten (B) nedan medf­ör att aktie­kapitalet ökar med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktie­kapitalet genom en fond­emission med ett belopp om 175 000 000 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt punkt (A) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att befullmäktiga styrelsen att vidta sådana justeringar i besluten enligt (A) och (B) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolags­verket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av be­sluten.

Revisors yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.holmen.com, senast tre veckor före årsstämman.

Majoritetskrav

Beslut av årsstämman i enlighet med (A) och (B) ovan ska fattas som ett gemensamt beslut. För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredje­delar av såväl de av­givna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder be­slutet.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av koncernens, bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens reviderade förslag till vinstdisposition samt:

 • styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
 • styrelsens redovisning av resultatet av utvärdering av tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare m.m.,
 • revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen,
 • styrelsens förslag till justering av villkor i aktiesparprogram 2019 jämte säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet,
 • styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill,
 • styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission jämte revisorsyttrande enligt 20 kap 14 § aktiebolagslagen,

kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 14 maj 2020 och kommer därjämte att finnas på bolagets webbplats, www.holmen.com.

_____________

I Holmen AB finns vid den tidpunkt då kallelsen utfärdas totalt 169 512 324 aktier, varav 45 246 468 är A-aktier och 124 265 856 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Bolaget innehar efter tidigare återköp 7 586 639 B aktier, motsvarande cirka 4,5 procent av samtliga aktier, vilka inte representeras på årsstämman. Totalt antal röster i bolaget per nämnda tidpunkt uppgår således till 576 730 536 (569 143 897 exklusive bolagets innehav av egna aktier).

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2020

Styrelsen 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12