Kvartal Helår
Mkr 1-20 4-19 1-19 2019
Nettoomsättning 4 499 4 194 4 260 16 959
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 628 587 643 2 345
Rörelseresultat 628 9 357 643 11 115
Resultat efter skatt 491 7 368 503 8 731
Resultat per aktie, kr 3,0 45,5 3,0 52,6
Rörelsemarginal, % * 14,0 14,0 15,1 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 5,7 9,0 9,7 8,9
Avkastning på eget kapital, % * 4,9 7,6 8,5 7,8
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 615 665 655 2 727
Nettoskuld i % av eget kapital 9 9 12 9

*Exklusive jämförelsestörande poster 2019.

  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 628 (januari-mars 2019: 643) Mkr. Lägre försäljningspriser påverkade resultatet negativt men det uppvägdes till stor del av ökade leveranser.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 40 Mkr främst till följd av högre resultat för Skog.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 491 (503) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,0 (3,0) kronor. 
  • Utbrottet av Covid-19 har haft begränsad effekt på koncernens resultat i första kvartalet. Den senaste månaden har dock orderingången för framförallt papper och trävaror minskat vilket kommer påverka försäljningen negativt under andra kvartalet.
  • Koncernens finansiella ställning är stark men med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 29 april 2020 kl. 11.30.