Kvartal Helår
Mkr 4-20 3-20 4-19 2020 2019
Nettoomsättning 4 249 3 727 4 194 16 327 16 959
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 595 714 587 2 479 2 345
Rörelseresultat 595 714 9 357 2 479 11 115
Resultat efter skatt 512 565 7 368 1 979 8 731
Resultat per aktie, kr 3,2 3,5 45,5 12,2 52,6
Rörelsemarginal, %* 14,0 19,2 14,0 15,2 13,8
Avkastning på sysselsatt kapital, %* 5,6 5,9 8,9 5,6 8,9
Avkastning på eget kapital, %* 4,8 5,0 7,8 4,8 7,8
Kassaflöde före investeringar och förändringar i rörelsekapital 369 735 665 2 411 2 727
Nettoskuld i % av eget kapital 10 8 9 10 9

*Exklusive jämförelesestörande poster 2019.

  • Rörelseresultatet för 2020 uppgick till 2 479 Mkr (2019: 2 345 Mkr exklusive jämförelsestörande poster om 8 770 Mkr). Sänkta produktionskostnader inom Kartong och högre trävarupriser påverkade resultatet positivt men effekten motverkades av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom Papper.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 119 Mkr till 595 Mkr till följd av underhållsstopp inom Kartong.
  • Resultat efter skatt uppgick under 2020 till 1 979 (8 731) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 12,2 (52,6) kronor. I föregående års resultat efter skatt ingick jämförelsestörande poster om 6 943 Mkr.
  • Värdet på koncernens skogstillgångar beräknat utifrån marknadspriser för skogsfastigheter har under 2020 ökat med 1,9 Mdkr till 43,2 Mdkr. Av ökningen har 579 Mkr redovisats i resultaträkningen.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,25 kronor per aktie och en extra utdelning om 3,50 kronor.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 5 februari 2021 kl. 12.30.