Vid Holmens årsstämma idag beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2019, utdelning m.m.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2019. Vidare beslutades att utdelning inte ska lämnas och att samtliga till årsstämmans för­fogande vinstmedel överförs till ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden
Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Alice Kempe, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodena behölls oförändrade innebärande totalt 3 195 000 kr fördelade på 710 000 kr för styrelseordföranden och 355 000 kr för envar övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Holmen.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga beslut
Vid stämman beslutades även följande:

  • Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Justering av prestationsvillkoret för aktiesparprogrammet från 2019 samt säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet.
  • Bemyndigande för styrelsen om förvärv av bolagets egna aktier samt om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.
  • Minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 175 000 000 kronor genom indragning av 7 000 000 egna aktier av serie B som återköpts av bolaget. Samtidigt be­slutade årsstämman att återställa bolagets aktiekapital genom att öka aktiekapitalet med 175 000 000 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Ett anförande av Henrik Sjölund har i samband med årsstämman gjorts tillgängligt på www.holmen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12