För att minska risken för smittspridning kommer Holmens årsstämma 2020 att hållas kort och genomföras utan efterkommande mingel och förtäring.

Bolagets styrelse och koncernledning kommer inte att närvara vid stämman med några få undantag, bl a styrelsens ordförande och verkställande direktör. Under stämman kommer VDs anförande kortas ned till ett fåtal minuter. En mer utförlig redogörelse för 2019 av Holmens VD Henrik Sjölund kommer att publiceras på holmen.com i direkt anslutning till stämman.

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning vill vi påminna om möjligheten att deltaga via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde eller som har varit i kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset rekommenderar vi att deltaga via ombud.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för nedladdning på holmen.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12