Holmen har idag tecknat avtal om att förvärva Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. Köpeskillingen uppgår till 1,0 Mdkr för 100 procent av aktierna. Förvärvet nästan fördubblar Holmens försäljning av trävaror till drygt 3 Mdkr samtidigt som det flyttar fram positionerna inom träbyggnation och ger Holmen möjlighet att förädla merparten av råvaran från egna skogar i egen industri.

Martinsons utgörs av två välinvesterade sågverk i norra Sverige med en omfattande förädling av trävaror för skandinavisk träbyggnation samt en projektverksamhet för uppförande av kompletta stommar av korslaminerat trä (KL-trä) och limträbalkar till bland annat kontor, idrottshallar och flerfamiljshus. Antalet anställda uppgår till 470 personer där flertalet sysselsätts inom förädlingsverksamheten.

"Martinsons är ett mycket välskött familjeägt bolag som byggt upp ett starkt varumärke och lyckats växa med bra lönsamhet. Som vår största timmerkund har vi följt deras utveckling under lång tid och imponerats av hur de utvecklat en ledande position inom det hållbara träbyggandet i Sverige. Med vårt stora skogsinnehav i ryggen ser vi fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till ett ökat träbyggande, vilket är en del av lösningen på klimatutmaningen", säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef för Holmen.

"Holmen har mött alla våra högt ställda förväntningar på en ny ägare. Det är ett stabilt bolag med kraft att utveckla, men lika viktigt för oss har varit det genuina intresset för de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår verksamhet. Att vi hittat en ägare med en företagskultur som vi tror kommer att fungera utmärkt tillsammans med det vi byggt upp känns särskilt bra", säger Lars Martinson, koncernchef och en av ägarna i Martinsons.

Det större sågverket, Bygdsiljum, kommer efter pågående investeringar kunna producera 500 000 m3 trävaror per år medan den årliga produktionen i Kroksjön uppgår till drygt 100 000 m3. Bygdsiljum tillverkar även KL-trä och limträbalkar medan Kroksjön förädlar trävaror genom kapning, hyvling, målning, impregnering och fingerskarvning. Den årliga konsumtionen av timmer uppgår till 1 miljon m3 vilket motsvarar Holmens årliga skörd av timmer i norra Sverige.

"De senaste åren har vi investerat för att succesivt öka förädlingen och försäljningen mot svensk bygghandel. Martinsons kompletterar vårt utbud väl och stärker vår position på marknaden. Efterfrågan på förädlade trävaror, inte minst KL-trä och limträbalkar, ökar och med ett stigande intresse för träbyggande ser vi stora möjligheter att utveckla affären vidare", säger Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror, Holmen.

Martinsons omsättning uppgick 2019 till 1,8 Mdkr, där 1,1 Mdkr kom från försäljning av sågade och förädlade trävaror, 0,3 Mdkr från större träbyggnadsprojekt och resterande del från försäljning av biprodukter och virkeshandel. Martinsons underliggande resultat före avskrivningar uppgick 2019 till 157 Mkr och rörelseresultatet till 99 Mkr. Förvärvet finansieras från befintliga lånefaciliteter och förväntas bidra positivt till vinsten per aktie från tillträdet, vilket väntas ske under fjärde kvartalet.

Affären förutsätter att Holmen erhåller godkännande från berörd konkurrensmyndighet, något som förväntas bli klart under hösten.

Holmens trävaruaffär omsatte 2019 1,7 Mdkr och resultatet före avskrivningar uppgick till 159 Mkr. Produktionen sker vid tre anläggningar, Bravikens sågverk med en produktionskapacitet om 600 000 m3 efter nyss genomförda investeringar, Iggesunds sågverk med en kapacitet om 400 000 m3 och Linghem om knappt 100 000 m3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 19.00 CEST.