Koncernens finansiella ställning är stark men med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat har Holmens styrelse beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma. 

Styrelsen har även beslutat att årsstämman kommer att äga rum den 4 juni 2020. 

Holmens valberedning har i samband med detta meddelat att den föreslår oförändrade styrelsearvoden för 2020, en ändring från tidigare förslag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 29 april 2020 kl. 11.30.