Papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än returpapper när elen kommer från förnybara energikällor och skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är slutsatsen i en ny livscykelanalys från IVL, Svenska Miljöinstitutet.  

Studien bygger på en livscykelanalys (LCA) där man jämfört 100 procent färskfiberbaserat papper från Holmen Paper i Sverige med 100 procent återvunnet papper framställt under tyska produktionsförhållanden. Studien visar att papper gjort av färskfiber har en lägre miljöpåverkan än returpapper, inte minst när det gäller utsläppen. Studien har även genomgått en tredjepartsgranskning.  

– På Holmen lägger vi stort fokus på vårt hållbarhetsarbete, och jag vill vara tydlig med att när vi påbörjade den här studien ville vi studera vårt eget klimatavtryck, vi hade aldrig för avsikt att döma ut returpapper. Men slutsatsen i studien är oerhört viktig för den visar att den breda missuppfattningen om att returpapper är det bästa miljöalternativet, faktiskt inte stämmer, säger Lars Lundin, vd på Holmen Paper. 

En viktig variabel för slutsatserna i studien är elmixen. Det krävs förvisso mer energi för att framställa färskfiberbaserat papper, men studien visar att miljöpåverkan blir mycket lägre om elen kommer från förnybara energikällor med låga utsläpp. En anledning till varför de svenska produktionsförhållandena utmärker sig är att den svenska elmixen har en mycket lägre miljöpåverkan än den tyska.  

– Studien visar att papper tillverkat av färskfiber har en lägre miljöpåverkan på flera olika områden. När man jämför klimatpåverkan, övergödning och försurning framstår färskfiber som det betydligt mer miljövänligare alternativet, trots att det krävs mer energi vid produktionen, berättar Håkan Stripple på IVL, Svenska Miljöinstitutet. 

Färska fibrer är också en förutsättning för att det överhuvudtaget ska produceras returpapper. Cellulosafibrerna i returpapperet kan återvinnas maximalt 5–7 gånger. Därefter blir kvaliteten så dålig att fibrerna inte längre kan användas till papperstillverkning. Därför är tillsatsen av färska fibrer kritisk för hela återvinningsprocessen.  

– För att kunna motverka klimatförändringarna måste vi sänka utsläppen och ersätta fossilbaserade produkter med andra alternativ. Allt papper är förnybart, biologiskt nedbrytbart och klimatsmart, men vi måste erkänna att färskfiberbaserat papper i många fall är ett miljövänligare alternativ och dessutom en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli något returpapper, avslutar Lars Lundin. 

Studien ”Environmental benefits of fresh fibre” finns att ladda ned på https://hubs.ly/H0hRCBf0

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-manager, Holmen, tel. +46 70 482 44 87