Styrelsen för Holmen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019 om återköp av egna aktier.

Återköp får ske, under perioden från och med den 16 augusti 2019 fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, av högst så många B-aktier att innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med återköpet är att effektivisera koncernens kapitalstruktur. Den finansiella ställningen har successivt stärkts med en skuldsättningsgrad som minskat till 0,1 samtidigt som risken i verksamheten sänkts genom omställningen av papper och betydande reinvesteringar inom kartong. Koncernens finansiella ställning bedöms även efter återköp av aktier vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten.

Avsikten är att de återköpta aktierna ska dras in genom en minskning av aktiekapitalet. För detta krävs beslut av årsstämman.

Holmen innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 1 351 203 egna aktier, motsvarande 0,8% av totalt antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, Public Affairs och PR-ansvarig, Holmen, tel. +46 70 482 44 87

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl.12.15.