Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-19 2-19 3-18 2019 2018 2018
Nettoomsättning 4 144 4 361 3 844 12 765 12 108 16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 541 574 591 1 758 1 862 2 476
Rörelseresultat 541 574 591 1 758 1 862 2 382
Resultat efter skatt 409 451 458 1 363 1 724 2 268
Resultat per aktie, kr 2,5 2,7 2,7 8,1 10,3 13,5
Rörelsemarginal, % * 13,0 13,2 15,4 13,8 15,4 15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,3 8,6 9,2 8,9 9,8 9,7
Avkastning på eget kapital, % 7,2 7,7 8,1 7,8 10,3 10,1
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 522 884 581 2 062 1 829 2 500
Skuldsättningsgrad 0,18 0,14 0,13 0,18 0,13 0,12

*Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.

  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 758 (januari-september 2018: 1 862) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 210 Mkr från underhållstopp inom kartong jämfört med 60 Mkr 2018. Högre vedkostnader har uppvägts av bättre försäljningspriser.
  • Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 Mkr jämfört med 574 Mkr i andra kvartalet. Ett större underhållsstopp belastade resultatet med 130 Mkr. Kostnaderna var säsongsmässigt låga och kartongproduktionen gick bra.
  • Resultatet efter skatt för januari-september blev 1 363 (1 724) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,1 (10,3) kronor. Resultatet föregående år påverkades positivt med 300 Mkr av sänkt skattesats i Sverige.
  • Efter styrelsens beslut i augusti att inleda återköp av egna aktier har 3,7 procent av totalt antal aktier återköpts för 1 430 Mkr.
  • Styrelsen avser att vid årsskiftet ändra redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark. Preliminära beräkningar visar att värdet uppgår till mellan 39 och 43 Mdr jämfört med dagens redovisade värde om 19 Mdr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 18 oktober 2019 kl. 12.20.