Kvartal Helår
Mkr 1-19 4-18 1-18 2018
Nettoomsättning 4 260 3 948 4 099  16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 643 613 653  2 476
Rörelseresultat 643 519 653  2 382
Resultat efter skatt 503 543 507  2 268
Resultat per aktie, kr 3,0 3,2 3,0 13,5
Rörelsemarginal, % * 15,1 15,5 15,9  15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,7 9,4 10,5  9,7
Avkastning på eget kapital, % 8,5 9,4 9,1  10,1
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 655 671 586 2 500
Skuldsättningsgrad 0,12 0,12 0,11  0,12

* Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.

  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 643 (januari-mars 2018: 653) Mkr. Högre priser för papper påverkade resultatet positivt medan vedkostnaderna ökade. I resultatet för föregående år ingick +70 Mkr från försäljning av skogsfastighet. 
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande post med 30 Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick under januari-mars till 503 (507) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,0 (3,0) kronor. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital var 9,7 (10,5) procent. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdag den 8 maj 2019 kl. 11.30.