Kvartal Januari-juni  Helår
Mkr 2-19 1-19 2-18 2019 2018 2018
Nettoomsättning 4 361 4 260 4 164  8 621 8 264 16 055
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post 574 643 618  1 217 1 271 2 476
Rörelseresultat 574 643 618  1 217 1 271 2 382
Resultat efter skatt 451 503 759  954 1 266 2 268
Resultat per aktie, kr 2,7 3,0 4,5 5,7 7,5 13,5 
Rörelsemarginal, % * 13,2 15,1 14,9  14,1 15,4 15,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,6 9,7 9,8  9,2 10,1 9,7
Avkastning på eget kapital, % 7,7 8,5 13,6  8,1 11,4 10,1
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 884 655 662 1 539 1 248 2 500
Skuldsättningsgrad 0,14 0,12 0,15  0,14 0,15 0,12

* Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet 2018.

  • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 217 (januari-juni 2018: 1 271) Mkr. Högre priser för papper påverkade resultatet positivt medan stigande vedkostnader och underhållsstopp inom kartong påverkade negativt. I resultatet ingår +80 Mkr från försäljning av tillstånd att uppföra en vindkraftpark på Holmens mark. Föregående år ingick +70 Mkr från försäljning av skogsfastighet.
  • Andra kvartalets rörelseresultat uppgick till 574 Mkr jämfört med 643 Mkr i första kvartalet. Kvartalets resultat påverkades positivt av försäljning av vindkraftstillstånd men negativt av underhållsstopp inom kartong och säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion.
  • Resultatet efter skatt för januari-juni blev 954 (1 266) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,7 (7,5) kronor. Resultatet föregående år påverkades positivt med 300 Mkr av sänkt skattesats i Sverige.
  • För att effektivisera kapitalstrukturen har styrelsen fattat beslut att inleda återköp av egna aktier.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdag den 15 augusti 2019 kl. 12.15.