Vid årsstämma i Holmen torsdag den 11 april fastställdes utdelningen till 6,75 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018. Beslutet innebär att utdelningen höjs med 25 öre per aktie jämfört med föregående år.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Alice Kempe valdes till ny ledamot efter Carl Kempe som avböjt omval. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2018.

Årsstämman beslöt också om införande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram som riktar sig till koncern- och affärsområdesledningar. Programmet implementeras efter Holmens årsstämma 2019. Årsstämman beslöt vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet ska fullgöras genom överlåtelser av sedan tidigare innehavda egna aktier.

Utdrag ur VD och koncernchef Henrik Sjölunds tal till stämman:

– 2018 var på det stora hela ett bra år för Holmen. Efterfrågan på råvara från skogen har varit stark och priserna har successivt höjts under året. Det är naturligtvis positivt för oss som skogsägare men innebär samtidigt en ökad kostnadsnivå i vår industri. Tack vare prishöjningar på våra slutprodukter har vi ändå lyckats förbättra koncernens resultat med drygt 300 miljoner kronor och ökat avkastningen på sysselsatt kapital till 10 procent.

VD och koncernchef Henrik Sjölunds hela anförande vid årsstämman finns tillgängligt på www.holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-manager, Holmen, tel. +46 70 482 44 87