Idag invigdes Holmens första kunskapsskog i Kunnådalen, Ångermanland. Kunnådalen är den första av flera kunskapsskogar som Holmen Skog kommer att presentera runt om i Sverige de kommande åren. Syftet är att öka kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

– Vår skog är en fantastisk förnybar resurs som om den används rätt kan vara en lösning på många av våra klimatutmaningar. Med kunskapsskogarna vill vi öka kunskapen om hur vi kan öka tillväxten för att möta klimatutmaningarna samtidigt som vi främjar den biologiska mångfalden. Jag är övertygad om att ett hållbart och aktivt skogsbruk kan gå hand i hand med både kulturarv och höga naturvärden, säger Sören Petersson, affärsområdeschef för Holmen Skog.

Kunnådalens kunskapsskog är ett område på drygt 2 500 hektar. Här möts känslan av vildmark med rika kulturmiljöer. En djup dalgång skär genom landskapet och i väst vid Hermansjön finns ett stort antal obebodda hemman och torp. I de centrala delarna av Kunnådalen finns produktionsskogar där det växer så det knakar. De skogarna ger god virkesproduktion och gör samtidigt nytta för klimatet då de binder stora mängder koldioxid. I produktionsskogarna tar Holmen omfattande miljöhänsyn, exempelvis genom att spara trädgrupper och vissa döda träd med höga naturvärden. I öster råder en sällsynt stark vildmarkskänsla och här finns även många sällsynta arter, som till exempel liten aspgelélav.

Idag lämnas stora delar av Kunnådalen obrukad eller sköts i naturvårdande syfte. Samarbeten och forskningsprojekt kommer att bedrivas i alla kunskapsskogar, och i Kunnådalen utvärderas bland annat de ekologiska effekterna av bränning respektive luckhuggning - två metoder som idag används inom praktiskt restaureringsarbete i skogen. Området har även tillgängliggjorts med informationsskyltar, vandringsstig, parkeringsplats, spänger och vindskydd.

– Temat för Kunnådalens kunskapsskog är att bevara och framhäva dess vildmarkskaraktär och dess fantastiska historia. Vi vet att skogen i Kunnådalen har brukats under lång tid. Här finns rester av huggarkojor, stall, kvarn och andra tecken som visar att människor har nyttjat markerna för jakt, bete, slåtter, svedjebruk och flottning. Nu hoppas vi att många ska upptäcka området, ströva i vildmarken och ta del av all kunskap som finns i skogen, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef, Holmen Skog.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-ansvarig Holmen, tel. +46 70 482 44 87