Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm.

Anmälan m m 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 april 2018

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 4 april 2018, helst före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11 eller via bolagets hemsida, www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan om­registrering måste vara verkställd onsdagen den 4 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förval­taren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmakts­formulär genom bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.holmen.com.  

Förslag till dagordning 

1        Stämmans öppnande

2        Val av ordförande vid stämman

3        Upprättande och godkännande av röstlängd

4        Godkännande av dagordning

5        Val av justeringsmän

6        Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7        Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

          Anförande av verkställande direktören

8        Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9        Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10      Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning

11      Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12      Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer

13      Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

14      Val av styrelse och styrelsens ordförande

15      Val av revisor

16      Styrelsens förslag om uppdelning av aktier (”aktiesplit”)

17      Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

18      Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

19      Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i dagordningen 

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i före­kommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2018 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundberg­företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i val­bered­ningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

Punkt 2       Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12     Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor.

Punkt 13     Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 195 000 kr, varav till styrelse­ordföranden 710 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 355 000 kr. Förslaget innebär en höjning med totalt 135 000 kr. 

                   Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14     Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.  

                    Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15     Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen 

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 13 (12) kr per aktie. Som avstäm­ningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 12 april 2018.                                         

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden tisdagen den 17 april 2018.                                         

Styrelsens förslag avseende punkt 16 i dagordningen                                          

Styrelsen föreslår, i syfte att underlätta handeln med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, att årsstämman beslutar

-    att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie (aktiesplit 2:1),

-    att bestämma avstämningsdag för uppdelningen av aktierna till den 2 maj 2018,

-    att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de eventuella juste­ringar i beslutet som krävs för registrering hos Bolagsverket eller vid Euroclear Swedens hantering.

Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar från 84 756 162 till 169 512 324, varav 45 246 468 aktier av serie A och 124 265 856 aktier av serie B. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 50 kronor till 25 kronor.                                         

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen                                       

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut.                                         

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningen.                                         

Utöver eventuella av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram skall ingen rörlig ersättning förekomma.                                         

Pension: Pensionsåldern skall normalt vara 65 år. Pensionsförmånen skall vara avgiftsbestämd och följa ITP-planen. Kompletterande avgiftsbestämda pensions­lösningar kan tillkomma.                                         

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara sex månader, oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattnings­havaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18 månadslöner.                                         

Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De närmare principerna för lönesätt­ning, pensioner och andra förmåner avseende övriga ledande befattnings­havare skall återfinnas i av ersättnings­utskottet fastlagd lönepolicy.                                         

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen                                         

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte över­stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.                                         

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i sam­band med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm skall ske inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm skall betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apport­egendom eller genom kvittning och priset skall svara mot ett bedömt marknads­värde vid tidpunkten för överlåtelsen.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge bolaget möjlighet att använda egna aktier för att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnads­effektivt sätt betala eller finansiera förvärv av bolag eller verksam­het. Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.                                        

Upplysningar vid stämman                                          

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar                                         

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag om uppdelning av aktier (”aktiesplit”), styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till bemyndig­ande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 20 mars 2018 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida, www.holmen.com.

                                                                                        _____________                                         

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. Bolaget innehar efter tidigare återköp 760 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier.

Stockholm i mars 2018

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 073 986 51 12.