Kvartal Helår
Mkr 1-18 4-17 1-17 2017
Nettoomsättning 4 099 3 908 4 131 16 133
Rörelseresultat   653 421 627 2 166
Resultat efter skatt 507 332 485 1 668
Resultat per aktie, kr 6,0 4,0 5,8 19,9
Rörelsemarginal, % 15,9 10,8 15,2 13,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,5 6,7 10,2 8,7
Avkastning på eget kapital, % 9,1 6,1 9,2 7,8
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 586 588 742 2 310
Skuldsättningsgrad 0,11 0,13 0,16 0,13
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 653 Mkr (januari-mars 2017: 627 Mkr). I resultatet ingår en skogsfastighetsförsäljning med 70 Mkr. Priserna för papper och trävaror steg medan kostnaderna för ved och andra insatsvaror ökade.
  • Jämfört med fjärde kvartalet 2017 var resultatet 232 Mkr högre huvudsakligen till följd av intäkter från skogsfastighetsförsäljning och av att fjärde kvartalets resultat belastades av underhållsstopp. 
  • Resultatet efter skatt för januari-mars uppgick till 507 (485) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,0 (5,8) kronor.
  • Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,5 (10,2) procent.
  • Nettoskulden minskade med 368 Mkr till 2 568 Mkr.
  • Årsstämman 2018 beslutade om en utdelning om 13 (12) kr per aktie och om en aktiesplit 2:1, innebärande att varje aktie delas upp i två aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 – 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 25 april 2018 kl 13.00.