Vid årsstämma i Holmen tisdag den 10 april fastställdes utdelningen till 13,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2017. Beslutet innebär att utdelningen höjs med 1,00 krona per aktie jämfört med föregående år.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utsetts.

Årsstämman beslöt om en uppdelning av aktier innebärande att varje befintlig aktie, oavsett serie, delas upp i två (2) aktier av samma serie. Avstämningsdag för uppdelningen bestämdes enligt styrelsens förslag till den 2 maj 2018. Genom uppdelningen ökar det totala antalet aktier i bolaget från 84 756 162 till 169 512 324, varav 45 246 468 aktier av serie A och 124 265 856 aktier av serie B.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2017.

Utdrag ur VD och koncernchef Henrik Sjölunds tal till stämman:

– Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för vår verksamhet; ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Med egen skog och förnybara energitillgångar i form av vatten- och vindkraft har vi en stabil grund att stå på. Och med välinvesterade produktionsanläggningar och starka marknadspositioner ska vi fortsätta utveckla vår verksamhet med god avkastning och stabil värdetillväxt.

Hela anförandet vid årsstämman finns tillgängligt på www.holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Holmen, tel. 0739-86 51 12