Till följd av att den aktiesplit som årsstämman beslutat om nu har registrerats hos Bolagsverket har antalet aktier i Holmen ökat med 84 756 162. Det totala antalet aktier uppgår per den 30 april 2018 till 169 512 324, varav 45 246 468 aktier av serie A och 124 265 856 aktier av serie B, motsvarande totalt 576 730 536 röster. Uppdelningen av bolagets aktier kommer att genomföras genom en automatisk hantering av Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. Avstämningsdag för uppdelningen är den 2 maj 2018 och därefter bokförs de uppdelade aktierna av Euroclear och VP-avier distribueras.

Till följd av uppdelningen har aktierna i Holmen bytt ISIN-koder. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0011090000 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0011090018.

Bolagets aktiekapital är oförändrat 4 237 808 100 kronor och aktiens kvotvärde har ändrats från 50 kronor till 25 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR och Public Affairs Manager, Holmen, tel. 070 482 44 87

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl.10.00 CET.