Holmen är en av Sveriges största skogsägare och jakt är en viktig del av skogsvården för att begränsa betesskadorna. Jakt i samband med representation är ett naturligt inslag och en sedvana i skogsbolag. I Holmen utgör dessa endast en liten del av antalet jakter. Traditionsenligt har representanter för Holmens ledning sedan lång tid tillbaka varit värdar för jakter med inbjudna deltagare. Holmens styrelseordförande Fredrik Lundberg har sedan han blev styrelsens ordförande för snart 22 år sedan varit Holmens jaktvärd för två-tre jakter per år. Till dessa jakter har personer från Holmens nätverk bjudits in och jakterna har i samtliga fall genomförts i Norrköpingsregionen där Holmen har en omfattande verksamhet. Personal från Holmen har medverkat vid jakterna.

Sedan 2015 pågår en förundersökning avseende vissa jakter som Holmen arrangerat och där Fredrik Lundberg i sin roll som styrelsens ordförande varit värd. Förhör med delgivning av skälig misstanke om givande av muta, avseende jakter arrangerade av Holmen, har idag genomförts med Fredrik Lundberg i hans egenskap av värd.

Holmen anser att varken bolaget eller Fredrik Lundberg har överträtt gällande regler. Holmen har tillhandahållit efterfrågad information till förundersökningen och fortsätter att samarbeta med åklagaren.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel. 08 666 21 05

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl.21.30 CET.