Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-17 2-17 3-16 2017 2016 2016
Nettoomsättning 3 947 4 148 3 810 12 225 11 575 15 513
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
593 525 520 1 745 1 583 2 162
Rörelseresultat 593 525 520 1 745 1 352 1 930
Resultat efter skatt 456 394 395 1 336 982 1 424
Resultat per aktie, kr 5,4 4,7 4,7 15,9 11,7 16,9
Rörelsemarginal, % * 15,0 12,7 13,7 14,3 13,7 13,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,4 8,5 8,4 9,4 8,4 8,6
Avkastning på eget kapital, % 8,5 7,5 7,7 8,4 6,3 6,9
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 498 482 560 1 722 1 792 2 320
Skuldsättningsgrad 0,17 0,19 0,21 0,17 0,21 0,19

* Exklusive jämförelsestörande poster om -232 Mkr under 2016. Se vidare på sidan 15.

  • Rörelseresultatet under januari-september 2017 uppgick till 1 745 Mkr (januari-september 2016: 1 583 Mkr exklusive jämförelsestörande poster). Resultatförbättringen förklaras av högre trävarupriser och bättre intjäning från skog.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 68 Mkr till 593 Mkr främst till följd av att andra kvartalets resultat belastades av underhållsstopp.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 1 336 (982) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 15,9 (11,7) kr. 
  • Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 9,4 (8,4) procent.
  • Kassaflödet under året var starkt. Utdelning om 1 008 Mkr har utbetalats samtidigt som nettoskulden minskat med 360 Mkr.

För ytterligare information kontakta:  
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05  
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22  
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 0739 – 86 51 12 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 24 oktober 2017 kl 11.50.