Vid årsstämma i Holmen måndag den 27 mars fastställdes utdelningen till 12,00 kronor per aktie för verksamhetsåret 2016. Beslutet innebär att utdelningen höjs med 1,50 kronor per aktie jämfört med föregående år. 

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2016.

Utdrag ur VD och koncernchef Henrik Sjölunds tal till stämman:

- Holmen är idag ett skogsägande bolag med lönsamma industrier där skog och vattenkraft står för två tredjedelar av tillgångarna. Tillsammans med storskalig produktion av kartong, papper och trävaror i välinvesterade anläggningar ger det oss en stabil lönsamhet som ska öka över tid. Samtidigt bidrar vår verksamhet med stor klimatnytta genom att årligen minska mängden koldioxid i atmosfären med drygt två miljoner ton.

VD och koncernchef Henrik Sjölunds hela anförande vid årsstämman finns tillgängligt på www.holmen.com 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 17.20 CET.