Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) (org.nr 556001-3301) kallas till årsstämma onsdagen den 13 april 2016 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång Royal), Stallgatan 6, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 april 2016

dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 7 april 2016, helst före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11 eller via bolagets hemsida, www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan om­registrering måste vara verkställd torsdagen den 7 april 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmakts­formulär genom bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.holmen.com.

Förslag till dagordning

1  Stämmans öppnande

2  Val av ordförande vid stämman

3  Upprättande och godkännande av röstlängd

4  Godkännande av dagordning

5  Val av justeringsmän

6  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7  Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen

Anförande av verkställande direktören

8  Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen

9  Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen

10  Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning

11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12  Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer

13  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

14  Val av styrelse och styrelsens ordförande

15  Val av revisor

16  Information om valberedningen inför årsstämman 2017

17  Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning

18  Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram för ledande befattnings­havare, innefattande

    A.  Införande av aktiesparprogram
    B.  Säkringsåtgärder med anledning av aktiesparprogrammet

      B.1    Beslut om överlåtelser till deltagarna i programmet av förvärvade egna aktier av serie B

      B.2    Aktieswapavtal med extern part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten 18.B.1 ovan

19  Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier

20  Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i före­kommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2016 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundberg­företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i val­bered­ningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

Punkt 2       Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12     Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor.

Punkt 13     Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 060 000 kr, varav till styrelse­ordföranden 680 000 kr och till envar av övriga av års­stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 340 000 kr. Förslaget innebär en höjning med totalt 135 000 kr.

                  Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14     Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner samt nyval av Lars Josefsson. Göran Lundin har avböjt omval. Lars Josefsson är född 1953 och civilingenjör. Han har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom olika industriföretag, bland annat Sandvik, och har även arbetat över 20 år på olika poster inom ABB. Lars Josefsson arbetar nu som oberoende konsult och är vice ordförande i Vestas, styrelseordförande i Driconeq, Ouman och TimeZynk samt styrelse­ledamot i Metso.

                  Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15     Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 10,5 (10) kr per aktie. Som avstäm­ningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 15 april 2016.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden onsdagen den 20 april 2016. 

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen                                       

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut.              

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningen.                                       

Utöver eventuella av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram skall ingen rörlig ersättning förekomma.                                       

Pension: Pensionsåldern skall normalt vara 65 år. Pensionsförmånen skall vara avgiftsbestämd och följa ITP-planen. Kompletterande avgiftsbestämda pensions­lösningar kan tillkomma.                                         

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara sex månader, oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattnings­havaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18 månadslöner.                                         

Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De närmare principerna för lönesätt­ning, pensioner och andra förmåner avseende övriga ledande befattnings­havare skall återfinnas i av ersättnings­utskottet fastlagd lönepolicy.                                         

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen                                          

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt aktie­sparprogram (”Programmet”). Programmet riktar sig till medlemmar i koncern­ledningen, affärsområdescheferna och ett antal nyckelpersoner i Holmen-koncernen och skall implementeras efter Holmens årsstämma 2016.                    

Det övergripande syftet med Programmet är att skapa en nära intressegemenskap mellan de anställda och aktieägarna samt att skapa ett långsiktigt engagemang för Holmen. Programmet är ämnat att attrahera och behålla anställda som är avgörande för Holmens fortsatta framgång.                                          

Programmet skall vara uppnåeligt, lätt att förstå, kostnadseffektivt att administrera och enkelt att kommunicera.                                            

A.      Införandet av Programmet                                          

Styrelsen föreslår att införande av Programmet skall ske enligt nedan angivna huvudsakliga villkor.                                          

a)       Programmet föreslås riktas till högst 45 fast anställda inom Holmen-koncernen, vilka delas in i följande fyra kategorier: verkställande direktören i Holmen (”Grupp 1”), vice verkställande direktören i Holmen (”Grupp 2”), högst fyra affärsområdeschefer i Holmen (”Grupp 3”) och högst 39 övriga nyckelpersoner i Holmen-koncernen (”Grupp 4”). Deltagarna i Grupp 1–4 benämns tillsammans ”Deltagarna”.                                          

b)      För att delta i Programmet krävs att de anställda personligen investerar i aktier av serie B i Holmen och att dessa aktier allokeras till Programmet (”Sparaktier”). För varje Sparaktie har Deltagarna möjlighet att tilldelas en halv (0,5) aktie av serie B i Holmen, vederlagsfritt, antingen av Holmen, av något annat bolag i Holmen-koncernen eller av en anvisad tredje part (”Matchningsaktie”). Matchningsaktierna kommer att tilldelas efter utgången av en intjänandeperiod, som löper från 20 maj 2016 till och med dagen för offentliggörandet av Holmens delårsrapport för det första kvartalet 2019 (”Intjänandeperioden”). Holmen avser att lämna besked till Deltagarna om deras deltagande i Programmet senast den 26 april 2016 (dock med rätt för styrelsen att senarelägga denna tidpunkt för enskilda Deltagare om det finns särskilda skäl).                                          

c)       Deltagare kommer vidare ha möjlighet att, beroende på uppfyllande av vissa prestationsvillkor (såsom definierade och beskrivna i avsnitt (d) nedan), efter utgången av Intjänandeperioden tilldelas ytterligare aktier av serie B i Holmen, vederlagsfritt, antingen av Holmen, av något annat bolag i Holmen-koncernen eller av en anvisad tredje part (”Prestationsaktier”). För varje Sparaktie kan Deltagaren komma att tilldelas Prestationsaktier i enlighet med följande:

  • Deltagare i Grupp 1 kan tilldelas högst sex (6) Prestationsaktier;
  • Deltagare i Grupp 2 kan tilldelas högst fem (5) Prestationsaktier;
  • Deltagare i Grupp 3 kan tilldelas högst fyra (4) Prestationsaktier; och
  • Deltagare i Grupp 4 kan tilldelas högst tre (3) Prestationsaktier.                                          

d)      Tilldelning av Prestationsaktier skall vara beroende av i vilken utsträckning av styrelsen fastställt prestationsvillkor för Programmet uppfyllts. Prestations­villkoret skall bestå av för Programmet specifika finansiella mål relaterade till ett genomsnitt av avkastning på sysselsatt kapital 1) under räkenskapsåren 2016, 2017 och 2018 (”Prestationsvillkoret”). I samband med att Intjänandeperioden löper ut kommer styrelsen att offentliggöra i vilken utsträckning Prestationsvillkoret har uppfyllts.                                                    

Det antal Prestationsaktier som kan tilldelas skall beräknas i enlighet med följande:

  • En förutsättning för att tilldelning av Prestationsaktier skall kunna ske är att Prestationsvillkoret överstiger 7 procent (”Miniminivån”). Om Minimi­nivån inte överskrids kommer inga Prestationsaktier att tilldelas.
  • För att maximal tilldelning av Prestationsaktier skall ske krävs att Prestations­villkoret uppgår till minst 9 procent (”Maximinivån”).
  • Om en nivå som överstiger Miniminivån, men som är mellan Minimi­nivån och Maximinivån, uppnås kommer Deltagarna att erhålla en linjär tilldelning av Prestationsaktier.                                                                                                                 

1) Rörelseresultat (exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uttryckt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital så som definierats i årsredovisningen för respektive år.                                          

e)       Det maximala värdet av rätten att erhålla en Matchningsaktie eller en Prestations­aktie skall vara begränsat till 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Holmens aktie av serie B under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Holmens delårs­rapport för det första kvartalet 2016 (”Taket”). Skulle värdet av en sådan rätt (beräknat baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Holmens aktie av serie B under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet 2019, med avdrag för av årsstämman beslutad utdelning som ej avskilts från aktien) överskrida Taket, skall en proportionerlig reduktion av antalet Matchnings­aktier och Prestationsaktier som skall tilldelas ske. Till undvikande av miss­förstånd skall värdet av varje sådan rätt, efter genomförd reduktion, motsvara Taket. Denna begränsning möjliggör kontroll och skapar förutsägbarhet över programmets maximala omfattning och kostnad.                                          

f)       Varje Deltagare får investera i Sparaktier till ett värde (bestämt utifrån den noterade stängningskursen för aktier av serie B i Holmen per den sista handelsdagen 2015, det vill säga 261,60 kronor per aktie) motsvarande högst 10 procent av deras respektive årliga individuella fasta grundlön brutto för 2016.    

g)      Deltagare skall investera i Sparaktier under perioden 27 april – 20 maj 2016, dock med rätt för styrelsen att förlänga perioden för investering.                                          

h)      Matchningsaktier och Prestationsaktier får normalt sett tilldelas först efter utgången av Intjänandeperioden.                                          

i)       En förutsättning för att en Deltagare skall tilldelas Matchningsaktier eller, i tillämpliga fall, Prestationsaktier, är att denne, med vissa specifika undantag, har varit fast anställd inom Holmen-koncernen under hela Intjänande­perioden samt att Deltagaren, fram till utgången av Intjänandeperioden, har behållit de Sparaktier som investerats i inom ramen för Programmet. Spar­aktier som avyttrats före utgången av Intjänandeperioden skall inte inkluderas i beräkningen för att fastställa tilldelning av Matchningsaktier eller Prestationsaktier.                                          

j)       Om det sker betydande förändringar i Holmen-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, skall styrelsen äga rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bl a en rätt att besluta om reducerad tilldelning av Prestationsaktier, eller att ingen tilldel­ning av Prestationsaktier skall ske över huvud taget.                                          

k)      Styrelsen skall äga rätt att besluta om de närmare villkoren för Programmet. Styrelsen skall i det avseendet äga rätt att vidta nödvändiga justeringar av dessa villkor för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utanför Sverige.                                          

l)       Deltagande i Programmet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.                                          

m)     Programmet skall omfatta högst 120 000 aktier av serie B i Holmen (Matchnings­aktier och Prestationsaktier inkluderat).                                          

n)      Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier skall omräknas till följd av mellan­kommande fondemission, split, företrädesemission, utdelning över­stigande 5 procent av det egna kapitalet för ett visst räkenskapsår och/eller andra liknande bolagshändelser.

                                                                                       _________________                                          

Kostnader för programmet m m 
Kostnaderna för Programmet, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har utförts baserat på den noterade stängningskursen för aktier av serie B i Holmen per den 1 mars 2016, det vill säga 255,30 kronor per aktie, och med följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om cirka 4,5 procent, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 5 procent, (iii) en genomsnittlig upp­fyllelse av Prestationsvillkoret om 50 procent, och (iv) totalt maximalt 120 000 Matchningsaktier och Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning. Utöver vad som följer av ovanstående har kostnaderna för Programmet baserats på att Programmet omfattar högst 45 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.                                          

Totalt uppskattas kostnaderna för Programmet enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12 MSEK exklusive sociala avgifter (21 MSEK vid en genom­snittlig uppfyllelse av Prestationsvillkoret om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, baserat på ovanstående antaganden, samt under antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under Programmets löptid och en skattesats för sociala avgifter om 31,42 procent (11 MSEK vid en genom­snittlig uppfyllelse av Prestationsvillkoret om 100 procent).                                          

De förväntade årliga kostnaderna om 6 MSEK, inklusive sociala avgifter, mot­svarar cirka 0,3 procent av Holmen-koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2015 (0,5 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av Prestations­villkoret om 100 procent).                                          

Under antagande om att Taket (vilket för detta ändamål beräknats baserat på stängningskursen för aktier av serie B i Holmen per den 1 mars 2016, det vill säga 510,60 kronor per aktie) nås och att samtliga Deltagare är berättigade till tilldel­ning av det maximala antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier i Programmet samt kvarstår i Programmet till utgången av Intjänandeperioden, kommer de maximala kostnaderna för Holmen enligt IFRS 2 att uppgå till 25 MSEK, och de maximala kostnaderna för sociala avgifter kommer att uppgå till 18 MSEK.                                          

Utspädning
Tilldelning av återköpta aktier för att fullgöra åtagandena enligt Programmet skulle medföra följande utspädningseffekter (under nedan angivna antaganden). Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier och under antagande om en årlig utdelning som inte överstiger 5 procent av det egna kapitalet för ett visst räkenskapsår uppgår antalet aktier som skall tilldelas vederlagsfritt i Programmet till 120 000 aktier av serie B i Holmen, vilket motsvarar cirka 0,14 procent av aktiekapitalet och cirka 0,04 procent av rösterna (beräknat baserat på antal utestående aktier av serie B i Holmen den 1 mars 2016). Effekterna på nyckeltal och vinst per aktie är marginella.                                          

Säkringsåtgärder
Styrelsen föreslår att årsstämman, som ett huvudalternativ, beslutar om vederlags­fria överlåtelser av egna aktier av serie B till Deltagarna samt att vederlagsfria överlåtelser av egna aktier av serie B kan ske till dotterbolag till Holmen för säkerställande av Holmens åtaganden att leverera aktier av serie B till Deltagarna. Bolaget innehar för närvarande 760 000 egna aktier av serie B. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten 18.B.1 nedan.                                          

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 18.B.1 nedan inte skulle uppnås, föreslår styrelsen att Holmen skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten 18.B.2 nedan.                                          

Förslagets beredning
Det föreslagna Programmet har, enligt riktlinjer utfärdade av Holmens styrelse, beretts av Holmens ersättningsutskott, med hjälp av externa rådgivare. Ersättnings­utskottet har presenterat arbetet för styrelsen, varefter styrelsen har beslutat att föreslå att Programmet antas på årsstämman 2016.

B.      Säkringsåtgärder med anledning av Programmet                                          

1        Beslut om överlåtelser till Deltagarna av förvärvade egna aktier av serie B                                          

Styrelsen föreslår att årsstämman, som ett huvudalternativ, fattar beslut om att överlåtelser av Holmens egna aktier av serie B får ske på följande villkor.                                         

a)       Överlåtelse får ske endast av aktier av serie B i Holmen, varvid högst 120 000 aktier av serie B i Holmen får överlåtas vederlagsfritt till Deltagarna.                                          

b)      Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Holmen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagarna. Vidare skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dotterbolag till Holmen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Holmen, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för Programmet, omgående överlåta aktierna till Deltagarna.                                          

c)       Överlåtelser av aktier av serie B i Holmen skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagarna har rätt att förvärva aktier.                                          

d)      Antalet aktier av serie B i Holmen som kan komma att överlåtas inom ramen för Programmet skall omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission, utdelning överstigande 5 procent av det egna kapitalet för ett visst räkenskapsår och/eller andra liknande bolagshändelser.                                          

2        Aktieswapavtal med extern part                                          

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 18.B.1 ovan inte kan uppnås, beslutar att den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra skall kunna säkras genom att Holmen ingår aktie­swapavtal med en extern part. Sådant aktieswapavtal skall vara på marknads­mässiga villkor, varvid den externa parten mot ersättning åtar sig att, i eget namn, förvärva och överlåta aktier av serie B i Holmen till Deltagarna, i enlighet med villkoren för Programmet.                                          

Villkor                                          

Bolagsstämmans beslut att införa Programmet i enlighet med punkt 18.A ovan är villkorat av att stämman beslutar antingen i enlighet med förslaget om överlåtelser till Deltagarna av egna aktier av serie B i enlighet med punkten 18.B.1 ovan eller i enlighet med förslaget att ingå aktieswapavtal med extern part i enlighet med punkt 18.B.2 ovan.                                          

Majoritetsregler                                          

För giltigt beslut om införande av Programmet enligt punkt A ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut om överlåtelser av egna aktier av serie B till Deltagarna enligt punkt 18.B.1 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut att ingå aktieswapavtal med extern part enligt punkt 18.B.2 ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.                                          

Övrigt                                          

Tidigare incitamentsprogram i Holmen                                          

Det finns för närvarande inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Styrelsens förslag avseende punkt 19 i dagordningen                                         

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte över­stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.                                         

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i sam­band med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.                                         

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.     

Upplysningar vid stämman                                         

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.                                         

Handlingar                                         

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till aktiesparprogram för ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till bemyndig­ande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 23 mars 2016 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida, www.holmen.com.

                                                                                        _____________                                         

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. Bolaget innehar efter tidigare återköp 760 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier.

Stockholm i mars 2016

Styrelsen


För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande den 9 mars 2016 kl 11:30.