Kvartal Helår
Mkr 4-16 3-16 4-15 2016 2015
Nettoomsättning 3 937 3 810 3 689 15 513 16 014
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
579 520 376 2 162 1 700
Rörelseresultat 579 520 -555 1 930 769
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
442 395 326 1 652 1 323
Resultat efter skatt 442 395 -438 1 424 559
Resultat per aktie, kr 5,3 4,7 -5,2 16,9 6,7
Rörelsemarginal, % * 14,7 13,7 10,2 13,9 10,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 9,3 8,4 5,7 8,6 6,4
Avkastning på eget kapital, % 8,5 7,7 -8,4 6,9 2,6
Kassaflöde före investeringar och rörelsekapital 527 560 485 2 320 2 083
Skuldsättningsgrad 0,19 0,21 0,23 0,19 0,23

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -232 Mkr under 2016 och -931 Mkr under 2015. Se vidare sidan 15.

  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 462 Mkr till 2 162 Mkr främst till följd av bättre produktmix inom papper, avyttring av bruket i Spanien samt sänkta kostnader och högre priser inom skogsverksamheten.
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat ökade jämfört med tredje kvartalet med 59 Mkr till 579 Mkr till följd av högre resultat från skog och energi.
  • Resultatet efter skatt för 2016 uppgick till 1 424 (559) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,9 (6,7) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 652 (1 323) Mkr och resultatet per aktie till 19,7 (15,8) kr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 12 (10,5) kr per aktie.
  • Under året såldes bruket i Spanien vilket tillsammans med ökad försäljning av nya produkter fokuserat pappersverksamheten mot magasin- och bokpapper. Försäljningen av kartong till nya kunder inom premiumsegmentet har ökat samtidigt som ett investeringsprogram slutförts vilket ger möjlighet att växa. Virkesförrådet växte 1 procent samtidigt som kostnaderna för skogsbruket sänkts med bibehållen hög kvalitet på skogsskötseln. Skog utgör tillsammans med vattenkraft två tredjedelar av koncernens sysselsatta kapital.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 8 februari 2017 kl. 12.30.