Vid årsstämma i Holmen onsdag den 13 april fastställdes utdelningen till 10,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2015. Beslutet innebär att utdelningen höjs med 50 öre per aktie jämfört med föregående år.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner omvaldes. Lars Josefsson valdes till ny ledamot efter Göran Lundin som avböjt omval. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2015.

Årsstämman beslöt om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram som riktar sig till koncern- och affärsområdesledningar. Programmet implementeras efter Holmens årsstämma 2016. Årsstämman beslöt vidare att bolagets åtagande att leverera aktier till deltagarna i aktiesparprogrammet ska fullgöras genom överlåtelser av sedan tidigare innehavda egna aktier.

Utdrag ur VD och koncernchef Henrik Sjölunds tal till stämman:

- Skog och kraft är fantastiska förnybara tillgångar med potential till ökat kassaflöde över tid och som utgör två tredjedelar av koncernens tillgångar. Genom försäljningen av bruket i Madrid finns potential att driva en lönsam pappersverksamhet helt baserad på färska fibrer. Vår starka position på kartongmarknaden och effektiva anläggningar ger oss en spets som kan användas för att växa.

VD och koncernchef Henrik Sjölunds hela anförande vid årsstämman finns tillgängligt på www.holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2016 kl.17.45.