Holmen har tecknat avtal om försäljning av sitt tidningspappersbruk i Madrid i Spanien. I avtalet ingår även energi- och returpappersverksamhet. Köpare är International Paper som ska ställa om bruket till wellpapptillverkning.

– Genom den här affären kan vi fokusera på att utveckla vår framgångsrika strategi för specialpapper vid de svenska bruken. Holmens verksamhet bygger på förnybara skogs- och energitillgångar i kombination med industriell verksamhet inom kartong, tryckpapper och sågade trävaror. Efter försäljningen av bruket i Madrid finns det potential att nå god lönsamhet inom tryckpappersverksamheten, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef för Holmen.

International Paper fortsätter att producera tidningspapper vid bruket fram till andra halvåret 2017 då det enligt planerna ska ställas om till wellpapptillverkning. Under den här perioden kommer Holmen att sälja det tidningspapper som produceras vid bruket och fortsätta att betjäna sina kunder.

I transaktionen ingår även Cartón y Papel Reciclado S.A. (Carpa), som samlar in returpapper, och Holmens 50-procentiga innehav i energiproducenten Peninsular Cogeneración S.A.

Holmens rörelseresultat för det första kvartalet påverkas negativt med 300 MSEK, vilket redovisas som jämförelsestörande post. När transaktionen har slutförts, vilket förväntas ske under andra kvartalet 2016, kommer kassaflödet, exklusive rörelsekapitalet, påverkas positivt med 500 MSEK. De finansiella effekterna av försäljningen av tidningspapper från bruket i Madrid under perioden fram till dess att bruket ska ställas om väntas bli begränsade.

För att transaktionen ska kunna slutföras måste ett antal villkor uppfyllas, bland annat konkurrensgodkännande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, Communications Manager, Holmen Paper, tel.070 323 2013
Ingela Carlsson, Communications Director, Holmen, tel. 070 212 9712


Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2016 kl.08.00.