Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-15 2-15 3-14 2015 2014 2014
Nettoomsättning 4 032 4 139 3 956 12 325 11 983 15 994
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
493 435 522 1 324 1 262 1 734
Rörelseresultat 493 435 522 1 324 1 262 1 284
Resultat efter skatt 377 322 385 997 912 907
Resultat per aktie, kr 4,5 3,8 4,6 11,9 10,9 10,8
Avkastning på eget kapital, % 7,2 6,1 7,4 6,3 5,8 4,3
Kassaflöde före investeringar 654 574 738 1 751 1 762 2 176
Skuldsättningsgrad 0,27 0,29 0,29 0,27 0,29 0,28

  • Rörelseresultatet för januari-september 2015 blev 1 324 Mkr (januari-september 2014: 1 262 Mkr). Resultatförbättringen beror på sänkta kostnader och ökad försäljning av kartong. Priserna för tryckpapper och sågade trävaror sjönk men det uppvägdes till stor del av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 58 Mkr till 493 Mkr. Ökningen beror på högre kartongleveranser och säsongsmässigt lägre personalkostnader medan underhålls- och ombyggnadsstopp påverkade resultatet negativt.
  • Resultatet efter skatt för januari-september uppgick till 997 (912) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 11,9 (10,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,3 (5,8) procent.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 5 november 2015 kl. 11.30.