Kvartal Helår
Mkr 1-15 4-14 1-14 2014
Nettoomsättning 4 154 4 011 4 081 15 994
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
396 472 389 1 734
Rörelseresultat 396 22 389 1 284
Resultat efter skatt 298 -4 276 907
Resultat per aktie, kr 3,5 -0,1 3,3 10,8
Avkastning på eget kapital, % 5,6 0,0 5,3 4,3
Kassaflöde före investeringar 522 414 540 2 176
Skuldsättningsgrad 0,26 0,28 0,28 0,28

  • Rörelseresultatet för januari-mars 2015 blev 396 Mkr (januari-mars 2014: 389 Mkr). Resultatet påverkades positivt av ökad försäljning av kartong och sänkta produktionskostnader medan planerade större underhålls- och ombyggnadsstopp belastade resultatet med 130 Mkr. Prisnedgångar för tryckpapper och sågade trävaror uppvägdes av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 76 Mkr, exklusive föregående kvartals jämförelsestörande post. Nedgången beror på underhålls- och ombyggnadsstopp vilket delvis kompenserades av bättre resultat för skog och energi.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 298 (276) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,5 (3,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,6 (5,3) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05 
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 8 maj 2015 kl. 12.15.