Kvartal Helår
Mkr 4-15 3-15 4-14 2015 2014
Nettoomsättning 3 689 4 032 4 011 16 014 15 994
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
376 493 472 1 700 1 734
Rörelseresultat -555 493 22 769 1 284
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
326 377 347 1 323 1 258
Resultat efter skatt -438 377 -4 559 907
Avkastning på sysselsatt kapital* 5,7 7,3 7,0 6,4 6,4
Avkastning på eget kapital, % -8,4 7,2 0,0 2,6        4,3
Resultat per aktie, kr -5,2 4,5 -0,1 6,7 10,8
Kassaflöde före investeringar 775 654 414 2 526 2 176
Skuldsättningsgrad 0,23 0,27 0,28 0,23 0,28

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -931 (-450) Mkr

  • Rörelseresultatet för 2015 blev 1 700 Mkr exklusive jämförelsestörande poster (2014: 1 734 Mkr). Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar på tryckpapper och sågade trävaror samt flera större ombyggnads- och underhållsstopp. Detta uppvägdes till stor del av en svagare svensk krona, bra produktion och kostnadsrationaliseringar.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 117 Mkr till 376 Mkr till följd av ett större underhållsstopp vid Iggesunds bruk.
  • Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick för 2015 till 769 (1 284) Mkr. Fjärde kvartalets rörelseresultat har belastats med 931 Mkr i jämförelsestörande poster avseende nedskrivning av anläggningstillgångar, avsättning för kostnader samt effekter av brand.
  • Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till 559 (907) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,7 (10,8) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 323 (1 258) Mkr och resultatet per aktie till 15,8 (15,0) kr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,5 (10) kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 5 februari 2016 kl. 08.00.