Kvartal Helår
   Mkr 4-14 3-14 4-13 2014 2013
Nettoomsättning 4 011 3 956 3 938 15 994 16 231
Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 472 522 338 1 734 1 209
Rörelseresultat 22 522 338 1 284 1 069
Resultat efter skatt -4 385 230 907 711
Resultat per aktie, kr -0,1 4,6 2,7 10,8 8,5
Avkastning på eget kapital, % 0,0 7,4 4,5 4,3 3,4
Kassaflöde före investeringar 414 738 444 2 176 2 011
Skuldsättningsgrad 0,28 0,29 0,29 0,28 0,29
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för 2014 blev 1 734 (2013: 1 209) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror, en svagare svensk krona samt sänkta produktionskostnader för kartong.
  • Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 472 Mkr, vilket var 50 Mkr lägre än tredje kvartalet, framförallt till följd av säsongsmässigt högre kostnader för personal och energi.
  • Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick för 2014 till 1 284 (1 069) Mkr. I fjärde kvartalet har en nedskrivning av Bravikens sågverk om 450 Mkr gjorts, vilket rapporteras som jämförelsestörande post.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 907 (711) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,8 (8,5) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 258 (820) Mkr och resultatet per aktie till 15,0 (9,8) kronor.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10 (9) kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 9 februari 2015 kl. 12.15