Under 2014 minskade Holmens koldioxidutsläpp per ton producerad pappers- och kartongprodukt med 45 procent jämfört med 2013. Den kraftiga förbättringen är ett resultat av en långsiktig satsning och innebär att bolaget tagit ytterligare ett steg för att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten.

Investeringen i en ny sodapanna vid kartongbruket i Iggesunds bruk har minskat utsläppen av fossil koldioxid kraftigt och målet är att bli självförsörjande på värme och elektricitet. Som ett resultat av omfattande energiinvesteringar är kartongbruket i Workington idag biobränsledrivet och självförsörjande på elektricitet och värmeenergi. Dessutom distribueras fossilfri elektricitet till närsamhället. Idag är tillverkningen av kartong inom Holmen-koncernen i det närmaste fossilfri.

Vid Hallsta pappersbruk genomförs stora satsningar på energieffektivisering, främst genom utökad värmeåtervinning från pappersmaskiner och massatillverkning. Under 2014 minskade utsläppen av fossil koldioxid med 70 procent jämfört med 2013. Vid Bravikens pappersbruk har oljeförbrukningen minskat genom utvecklad körstrategi för brukets ångsystem, ökad verkningsgrad för fastbränslepannan samt ökad ångåtervinning från produktionen av termomekanisk massa.

Tillsammans har dessa åtgärder medfört att Holmen under 2014 lyckades minska utsläppen av fossil koldioxid med 45 procent, från 123 till 67 kilo per ton producerad pappers- och kartongprodukt, jämfört med 2013.

Holmen har de senaste åren fått flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete och är inkluderat i FN:s globala aktieindex Global Compact 100 för företag som visar en stark finansiell prestation i kombination med en hållbar verksamhet. Under 2014 tilldelades Holmen även en placering på Carbon Disclosure Projects (CDP) lista över 187 börsnoterade företag som är föregångare i kampen mot klimathotet. I januari 2015 blev Holmen också utnämnd av CDP som en av världens 121 bästa leverantörer vad gäller åtgärder mot klimatförändringar.

Lars Strömberg, Holmens chef för miljö- och hållbarhetsfrågor kommenterar:
”Vår strategi att investera i fossilfri teknik vid bruken i Sverige och England har varit avgörande för vårt hållbarhetsarbete och vi är mycket nöjda med utfallet 2014. Att vi uppmärksammas med utmärkelser och inkluderas i hållbarhetsindex är ett kvitto på vårt arbete. Våra ansträngningar inom energi- och klimatfrågor skapar också en trovärdighet som stärker vårt varumärke gentemot investerare, kunder och leverantörer”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12