Saneringen efter branden den 20 november på Hallsta pappersbruk är avslutad vilket möjliggjort en bättre bedömning av skadornas omfattning. Pappersmaskinen PM 12 är redan igång, medan återstarten av PM 11 nu bedöms kunna ske i mitten av mars.

PM 11 tillverkar färskfiberbaserade magasinpapper som Holmen VIEW och Holmen XLNT och har en årskapacitet på 330 000 ton. Brukets andra maskin, bokpappersmaskinen PM 12, kunde återstartas redan den 2 december.

Saneringsarbetet kring den del av massafabriken som är kopplad till PM 11 avslutades under förra veckan.

- Skadorna visar sig vara mera omfattande än vad som först gick att överblicka. Bedömningen är därför att PM 11 återstartas i mitten av mars, säger Nils Ringborg, VD för Holmen Paper.

Han tillägger:

- Vi har en nära dialog med våra kunder för att hantera den nya tidplanen samtidigt som vi ser över alla möjligheter att korta uppstartstiden.

Branden uppstod i massafabriken i den norra delen av fabriksområdet. Brukets två pappersmaskiner berördes inte av branden och är oskadda. En utredning av brandorsaken visar att branden uppstod i anslutning till en roterande axel vars värme orsakade glödbränder som snabbt spred sig vidare.

Händelsen förväntas som tidigare meddelats påverka resultatet negativt i fjärde kvartalet med 30 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 kl.11.00.