Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 april 2014

dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 april 2014, helst före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11, via e-post info@holmen.com eller via bolagets hemsida, www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan om­registre­ring måste vara verkställd onsdagen den 2 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmakts­formulär genom bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.holmen.com.

Förslag till dagordning

1    Stämmans öppnande
2    Val av ordförande vid stämman
3    Upprättande och godkännande av röstlängd
4    Godkännande av dagordning
5    Val av justeringsmän
6    Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7    Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen
      Anförande av verkställande direktören
8    Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
9    Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
10  Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
11  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12  Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
13  Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
14  Val av styrelse och styrelsens ordförande
15  Val av revisor
16  Information om valberedningen inför årsstämman 2015
17  Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
18  Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier
19  Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i före­kommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2014 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundberg­företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i val­bered­ningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

Punkt 2     Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.

Punkt 12   Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter och en revisor.

Punkt 13   Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 600 000 kr, varav till styrelseordföranden 650 000 kr och till envar av övriga av års­stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 325 000 kr. Förslaget innebär en höjning med totalt 200 000 kr.

                Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14   Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin samt nyval av Henrik Sjölund. Magnus Hall har avböjt omval. Henrik Sjölund är 48 år och civilekonom. Han har varit anställd i Holmenkoncernen sedan 1993 och är för närvarande VD för affärs­området Holmen Paper. Den 9 april 2014 tillträder Henrik Sjölund befattningen som VD och koncernchef i Holmen.

                Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

Punkt 15   Valberedningen föreslår omval av revisions­bolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn George Pettersson skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 9 (9) kr per aktie. Som avstäm­ningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 11 april 2014.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden onsdagen den 16 april 2014.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Någon rörlig ersättning skall inte förekomma.

Pension: Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Bolaget eller befattnings­havaren skall äga ömsesidig rätt att begära pensionsuttag tidigast från 60 år. Pension före 65 år skall vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Pension från 65 år skall följa ITP-planen. Därutöver skall befattningshavaren kunna erhålla en kompletterande ålderspension. För sådan kompletterande pension skall en successiv övergång ske från den tidigare tillämpade ordningen med en förmåns­bestämd pension till en ordning där pensionen är avgiftsbestämd.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden bör normalt vara ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och sex månader, om uppsäg­ningen sker på initiativ av befattnings­havaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 24 månads­löner. För nya avtal skall gälla att lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammanlagt inte skall överstiga ett belopp motsvarande lönen för två år.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitaments­program riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De närmare principerna för lönesätt­ning, pensioner och andra förmåner avseende övriga ledande befattnings­havare skall återfinnas i av ersättnings­utskottet fastlagd lönepolicy.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte över­stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i sam­band med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på NASDAQ OMX Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till bemyndig­ande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill kommer att hållas tillgäng­liga hos bolaget från och med tisdagen den 18 mars 2014 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida, www.holmen.com.

_____________

I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. Bolaget innehar efter tidigare återköp 760 000 B-aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier.

Stockholm i mars 2014

Styrelsen

  
Kontakt:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

 
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 3 mars 2014 kl 09.30.