Kvartal Helår
Mkr 1-14 4-13 1-13 2013
Nettoomsättning 4 081 3 938 4 158 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
389 338 238 1 209
Rörelseresultat 389 338 98 1 069
Resultat efter skatt 276 230 42 711
Resultat per aktie, kr 3,3 2,7 0,5 8,5
Avkastning på eget kapital, % 5,3 4,5 0,8 3,4
Kassaflöde före investeringar 540 444 352 2 011
Skuldsättningsgrad 0,28 0,29 0,31 0,29
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 389 (januari-mars 2013: 238) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper, stabilare kartongproduktion samt högre priser och ökade leveranser för sågade trävaror.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 51 Mkr, främst till följd av genomförda prishöjningar för tryckpapper.
  • Marknadsläget för kartong var bra. För sågade trävaror ökade efterfrågan från låga nivåer. Efterfrågan på tryckpapper har fortsatt att minska.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 276 (42) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,3 (0,5) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,3 (0,8) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 7 maj 2014 kl. 12:30.