Kvartal        Januari-juni
Helår
   Mkr 2-14 1-14 2-13 2014 2013 2013
Nettoomsättning 3 946 4 081 4 197 8 027 8 354 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
351 389 307 740 545 1 209
Rörelseresultat 351 389 307 740 405 1 069
Resultat efter skatt 250 276 232 526 274 711
Resultat per aktie, kr 3,0 3,3 2,8 6,3 3,3 8,5
Avkastning på eget kapital, % 4,8 5,3 4,5 5,0 2,6 3,4
Kassaflöde före investeringar 484 540 649 1 024 1 000 2 011
Skuldsättningsgrad 0,31 0,28 0,33 0,31 0,33 0,29
  • Rörelseresultatet blev 740 (januari-juni 2013: 405) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror samt sänkta kostnader. Föregående års resultat belastades med jämförelsestörande poster om -140 Mkr.
     
  • Under andra kvartalet uppgick rörelseresultat till 351 Mkr, vilket var 38 Mkr lägre än första kvartalet på grund av säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion.
      
  • Resultatet efter skatt uppgick till 526 (274) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,3 (3,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,0 (2,6) procent.
      
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan det försvagades för tryckpapper. För sågade trävaror var marknadsläget bra för furu men försvagades för gran.

     
För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 13 augusti 2014 kl.12.45.