Vid årsstämma i Holmen tisdagen den 8 april fastställdes utdelningen till 9 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013. Beslutet innebär en oförändrad utdelning jämfört med föregående år.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin. Henrik Sjölund, tillträdande VD och koncernchef i Holmen, valdes till ny styrelsedamot. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som
likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2013.

____________________________________________________________________________________________

Avgående VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com.

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april kl.17.15.