Holmen har träffat en principöverenskommelse med Naturvårdsverket om att sälja drygt 10 000 hektar skog med höga naturvärden för reservatsbildning. I utbyte erbjuds Holmen att köpa cirka 18 000 hektar skogsmark till motsvarande värde. Affären, som formellt kommer att göras i flera steg under 2014, har ingen resultatpåverkan.

Skogen är en livsmiljö för tusentals djur- och växtarter. Som ett led i att uppnå miljömålet ”Levande skogar” beslutade riksdagen i juni 2010 att 100 000 hektar statligt ägd skog skulle användas som ersättningsmarker till landets större markägare för att öka andelen statligt skyddad skog i Sverige.

- Det känns mycket positivt att Holmen aktivt bidrar till att vi når miljömålet ”Levande Skogar”. Att öka andelen formellt skyddad skog i Sverige genom att staten erbjuder mark i utbyte är en bra modell. En större andel skog med höga naturvärden blir naturreservat samtidigt som Holmen får köpa mark där vi kan bedriva aktivt och hållbart skogsbruk säger Sören Petersson, VD Holmen Skog.

Mer än 90 områden blir naturreservat
Markerna som är utvalda har särskilt höga naturvärden och kommer att bli naturreservat. Arbetet med att identifiera och avgränsa skyddsvärda områden har skett i nära samverkan med Naturvårdsverket och berörda Länsstyrelser. De planerade naturreservaten består av drygt 90 områden spridda över Holmens skogsinnehav. Ett exempel på område är Ågelsjön i Norrköping, ett klättringseldorado, en familjeidyll, en historisk plats och ett område med mycket höga naturvärden.

- Det faktum att Naturvårdsverket nu vill göra reservat av ett stort antal av våra naturvårdsområden ser vi som ett kvalitetsbevis på vårt naturvårdsarbete fortsätter Sören Petersson.

Skötsel av naturvärden bör prioriteras i det fortsatta arbetet

Sammantaget får Sverige nu ett mycket stort antal skyddade områden. För att maximera nyttan av det fortsatta naturvårdsarbetet bör nu fokus flyttas från att skydda skog till mer aktiva åtgärder. Det är dags att lägga mer kraft på naturvårdande skötsel för att bibehålla och utveckla höga naturvärden i den svenska skogen.

-  Genom aktivt skogsbruk, där naturvärden vårdas och förstärks samtidigt som vi odlar råvara till förnyelsebara produkter, bidrar vi till ett hållbart samhälle avslutar Sören Petersson.

_______________________________________________________________
Kontakt:
Sören Petersson, VD Holmen Skog, tel. 070-322 23 34
Jeanette Tretten, kommunikationschef Holmen Skog, tel. 070-386 04 06

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari kl.10.30.