Holmen har beslutat att investera sammanlagt 530 Mkr för att öka kartong- och massaproduktionen inom Iggesund Paperboard.

Tillverkningskapaciteten för kartong vid bruket i Workington, England, ökar med 10 procent eller 20 000 ton genom ombyggnad av kartongmaskinens pressparti. Ombyggnaden, som beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2016, kommer även att medföra förbättrad produktkvalitet.

Vid Iggesunds bruk ökar massakapaciteten med 15 procent eller 50 000 ton. Investeringen genomförs i etapper under 2015-2016. Åtgärderna kommer även att förbättra produktionsstabiliteten och sänka de rörliga kostnaderna.

- Under senare år har vi genomfört stora investeringar för att minska våra energikostnader och vårt beroende av fossila bränslen. Nu investerar vi i ökad produktion samtidigt som vi sänker de rörliga kostnaderna och stärker därmed vår konkurrenskraft, säger Annica Bresky, VD Iggesund Paperboard. Vår strategi är att växa organiskt och öka kartongproduktionen ytterligare. För bruket i Workington är denna investering ett första steg i den riktningen. Vid Iggesunds bruk är vår ambition att under kommande år öka produktionen med 10 procent utan större investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annica Bresky, VD Iggesund Paperboard, tel. 070 520 0129
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070 212 9712 

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2014 kl.15.00.