Holmen Paper avser att stoppa produktionen på PM 51 vid Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping under tredje kvartalet 2013. Brukets produktmix förbättras när andelen tidningspapper krymper med 200 000 ton. Samtidigt minskas bemanningen med 180 personer.

- Vi tvingas stänga delar av vår tidningspappersproduktion, konstaterar Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper. Vikande efterfrågan, prispress, för höga råvarukostnader och inte minst den starka svenska valutan gör åtgärden ofrånkomlig. Det är ytterst beklagligt att det drabbar så många av våra medarbetare.

Omstruktureringen är ytterligare ett led i strategin att koncentrera Holmen Papers svenska verksamhet mot specialpapper.

- Vi introducerar under våren bokpapper från Braviken samtidigt som vi ytterligare förädlar de specialprodukter som redan idag produceras, säger Henrik Sjölund. Åtgärderna är en del i vår omställningsstrategi, där vi utvecklar unika specialpapper som kostnadseffektiviserar produktionen hos våra kunder.

Efter omstruktureringen beräknas Bravikens Pappersbruk ha 360 medarbetare och två pappersmaskiner med en årskapacitet på knappt 600 000 ton tryckpapper. När de nu pågående förändringarna inom Holmen Paper genomförts beräknas de svenska enheterna kunna producera 1 150 000 ton tryckpapper, varav 75 procent specialpapper, en andel som förväntas växa ytterligare. Produktionen baseras till 90 procent på färska fibrer. Vid bruket i Madrid produceras drygt 300 000 ton tidningspapper baserat på returpapper och återvunnet vatten. Den samlade personalstyrkan inom affärsområdet beräknas efter förändringarna uppgå till cirka 1 000 personer.

Rörelseresultatet i första kvartalet belastas med 100 Mkr från nedskrivning av anläggningstillgångar samt 40 Mkr i avsättning för omstruktureringskostnader.

____________________________________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070-212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 19 mars 2013 kl.11.00.