Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2013 dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 4 april 2013, helst före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan också göras per telefon 08-666 21 11, via e-post info@holmen.com eller via bolagets hemsida, www.holmen.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan om­registre­ring måste vara verkställd torsdagen den 4 april 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmakts­formulär genom bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.holmen.com.

Förslag till dagordning

 • 1. Stämmans öppnande
 • 2. Val av ordförande vid stämman
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 • 4. Godkännande av dagordning
 • 5. Val av justeringsmän
 • 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 • 7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
  Anförande av verkställande direktören
 • 8. Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen
 • 9. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen
 • 10. Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
 • 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • 12. Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer
 • 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 • 14. Val av styrelse och styrelsens ordförande
 • 15. Val av revisor
 • 16. Information om valberedningen inför årsstämman 2014
 • 17. Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
 • 18. Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier
 • 19. Förslag från aktieägare om ändring av bolagsordningen
 • 20. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i dagordningen

Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i före­kommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2013 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundberg­företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i val­bered­ningen är Mats Guldbrand.

Valberedningen har anmält följande förslag.

 • Punkt 2     Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman.
 • Punkt 12 Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter och en revisor.
 • Punkt 13 Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 400 000 kr, varav till styrelseordföranden 600 000 kr och till envar av övriga av års­stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 300 000 kr. Förslaget innebär oförändrat arvode per ledamot. Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.
 • Punkt 14 Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin. Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.
 • Punkt 15 Valberedningen föreslår omval av revisions­bolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn George Pettersson skall utses till huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 9 (8) kr per aktie. Som avstäm­ningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen måndagen den 15 april 2013.

Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden torsdagen den 18 april 2013.

Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen

  Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören.

  Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Någon rörlig ersättning skall inte förekomma.

  Pension: Ordinarie pensionsålder skall vara 65 år. Bolaget eller befattningshavaren skall äga ömsesidig rätt att begära pensionsuttag tidigast från 60 år. Pension före 65 år skall vara förmånsbestämd eller avgiftsbestämd. Pension från 65 år skall följa ITP-planen. Därutöver skall befattningshavaren kunna erhålla en kompletterande ålderspension. För sådan kompletterande pension skall en successiv övergång ske från den tidigare tillämpade ordningen med en förmåns­bestämd pension till en ordning där pensionen är avgiftsbestämd.

  Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden bör normalt vara ett år, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av befattnings­havaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 24 månadslöner. För nya avtal skall gälla att lön under uppsägningstid och avgångsvederlag sammanlagt inte skall överstiga ett belopp motsvarande lönen för två år.

  Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

  Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De närmare principerna för lönesätt­ning, pensioner och andra förmåner avseende övriga ledande befattnings­havare skall återfinnas i av ersättnings­utskottet fastlagd lönepolicy.

  Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.


Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte över­stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQOMXStockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet.

  Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i sam­band med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på NASDAQOMXStockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.

Aktieägares förslag avseende punkt 19 i dagordningen

  Förslag från aktieägaren Carl Axel Bruno att bolagsordningens avsnitt om bolagets styrelse kompletteras med följande text:

  ”Styrelsen skall bestå av minst en fjärdedel män och minst en fjärdedel kvinnor. Det minsta antalet föreslagna män och minsta antalet föreslagna kvinnor skall höjas till närmast högre heltal.”

Upplysningar vid stämman

  Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Handlingar

  Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till bemyndig­ande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill samt aktieägaren Carl Axel Brunos förslag kommer att hållas tillgäng­liga hos bolaget från och med onsdagen den 20 mars 2013 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida, www.holmen.com.

_____________

  I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. För att säkerställa bolagets åtaganden under det incitamentsprogram som infördes efter beslut av årsstämman 2008 har återköp genomförts av totalt 760 000 B-aktier.

Stockholm i mars 2013

Styrelsen

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappers­marknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndagen den 4 mars 2013 kl 13.00.