Holmen Paper investerar 200 miljoner kronor för att omstrukturera energi-försörjningen vid Hallsta Pappersbruk. Investeringen är den enskilt största i bruket sedan bygget av pappersmaskinen PM 11 2002.

De planerade åtgärderna stärker brukets konkurrenskraft och är ett led i omställningen till tvåmaskinsbruk.

-  Vi ger Hallsta Pappersbruk helt nya möjligheter inför framtiden, säger Henrik Sjölund, affärsområdeschef för Holmen Paper. Genom förbättrad värmeåtervinning från pappersmaskiner och massatillverkning kommer vi att kunna köra bruket på ett mer energieffektivt sätt.

Omstruktureringen omfattar också stängningen av de två gamla fastbränsle-pannorna, vilket möjliggörs när pappersmaskinen PM 3 som tidigare meddelats stängs under andra halvåret 2013. I investeringspaketet ingår även modernare och effektivare övervakning av processen.

-  Hallsta Pappersbruk blir efter dessa investeringar ett modernt bruk med två pappersmaskiner med ledande positioner inom sina nischer – magasin- respektive bokpapper. Bruket blir också en betydelsefull leverantör av biobränsle då vi får ett överskott av bark som tidigare eldats i fastbränsle-pannorna, säger Henrik Sjölund.

Investeringen ska vara fullt genomförd till sommaren 2014.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Lindell, kommunikationschef Holmen Paper, tel. 070-323 20 13

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 februari 2013 kl.12.40.