Kvartal Januari-juni Helår
   Mkr

2-13

1-13

2-12

2013

2012

2012

Nettoomsättning 4 197 4 158 4 569 8 354 9 347 17 852
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster*
307 238 488 545 1 048 1 713
Rörelseresultat 307 98 488 405 1 048 1 520
Resultat efter skatt 232 42 313 274 701 1 853
Resultat per aktie, kr 2,8 0,5 3,7 3,3 8,3 22,1
Avkastning på eget kapital, % 4,5 0,8 6,4 2,6 7,2 9,3

*Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper om -140 Mkr i K1 2013 och -193 Mkr i K4 2012.

  • Resultatet efter skatt för januari-juni 2013 uppgick till 274 (januari-juni 2012: 701) Mkr.
  • Resultatet per aktie blev 3,3 (8,3) kr.
  • Avkastningen på eget kapital var 2,6 (7,2) procent.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 545 (1 048) Mkr. Nedgången beror på lägre försäljningspriser för tryckpapper och en starkare svensk krona.
  • Jämfört med första kvartalet ökade rörelseresultatet med 69 Mkr till 307 Mkr. Bildandet av ett samägt vindkraftsbolag och uppstart av biobränslepanna i England påverkade resultatet positivt, medan ett omfattande underhållsstopp vid Iggesunds Bruk påverkade negativt.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var fortsatt svag.

   
För ytterligare information kontakta:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-juni 2013. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 14 augusti 2013 kl. 12.15.