Kvartal Helår
   Mkr 4-13 3-13 4-12 2013 2012
Nettoomsättning
3 938 3 939 4 276 16 231 17 852
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster*
338 326 271 1 209 1 713
Rörelseresultat 338 326 78 1 069 1 520
Resultat efter skatt 230 207 902 711 1 853
Resultat per aktie, kr 2,7 2,5 10,7 8,5 22,1
Avkastning på eget kapital, % 4,5 4,1 17,7 3,4 9,3

*Jämförelsestörande poster avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper (K1 2013: -140 Mkr, K4 2012: -193 Mkr).

  • Resultatet efter skatt för 2013 uppgick till 711 (2012: 1 853) Mkr. Föregående års resultat påverkades av en engångsintäkt på 911 Mkr som en följd av sänkt bolagsskatt.
  • Resultatet per aktie blev 8,5 (22,1) kr.   Avkastningen på eget kapital var 3,4 (9,3) procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om (9) 9 kr per aktie.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 209 (1 713) Mkr. Nedgången beror på en starkare svensk krona, lägre försäljningspriser för tryckpapper samt produktionsstörningar inom Iggesund Paperboard.
  • Jämfört med tredje kvartalet ökade rörelseresultatet med 12 Mkr till 338 Mkr. Genomförda rationaliseringar har kompenserat för volymbortfall till följd av stängda tryckpappersmaskiner.
  • Marknadsläget för kartong var bra. Efterfrågan på tryckpapper har fortsatt att minska men marknadsbalansen för tidningspapper är god till följd av nedläggningar. Prishöjningar har genomförts vid årsskiftet 2013/14. För sågade trävaror var marknadsläget fortsatt svagt.
  • Holmens VD och koncernchef Magnus Hall har anmält till styrelsen att han vill lämna sitt uppdrag. Till hans efterträdare har utsetts Henrik Sjölund, för närvarande VD för Holmen Paper. Förändringen sker i samband med årsstämman den 8 april.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 13 februari 2014 kl. 08.00.