Vid årsstämma i Holmen torsdagen den 29 mars fastställdes utdelningen till 8 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011. Beslutet innebär en höjning av utdelningen med 1 krona per aktie jämfört med föregående år.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Hans Larsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2011.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 29 mars 2012 kl.18.00.