Kvartal Januari-juniHelår
   Mkr2-121-122-11201220112011
Nettoomsättning4 5694 7784 7879 3479 50818 656
Resultat före avskrivningar
och värdeförändring
6947898081 4821 6723 240
Rörelseresultat*4885604921 0481 0501 980
Resultat efter skatt*3133893027016721 307
Resultat per aktie, kr*3,74,63,68,38,015,6
Avkastning på eget kapital, %*6,47,97,37,28,17,8

* Exklusive uppvärdering av skog i K4 2011: +3 593 Mkr före skatt (2 648 Mkr efter skatt)

  

 • Resultatet efter skatt för januari-juni 2012 uppgick till 701 (januari-juni 2011: 672) Mkr.
   
 • Resultatet per aktie blev 8,3 (8,0) kr.
   
 • Avkastningen på eget kapital var 7,2 (8,1) procent.
   
 • Rörelseresultatet blev 1 048 (1 050) Mkr. Resultatet från skog ökade medan bidraget från valutasäkringar minskade.
   
 • Andra kvartalets rörelseresultat var 488 Mkr, 72 Mkr lägre än föregående kvartal. Resultatet från produktion av egen vattenkraft var säsongsmässigt lägre. Bra produktion och låga kostnader inom tryckpapper kunde till stor del kompensera för att gynnsamma valutasäkringar löpt ut.

 • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan efterfrågan för tryckpapper och sågade trävaror var svag.
   

  

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 212 97 12

 
I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-juni 2012. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdagen den 14 augusti 2012 kl. 12.15.