Kvartal Helår
Mkr 4-12 3-12 4-11 2012 2011
Nettoomsättning 4 276 4 230 4 630 17 852 18 656
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster*
271 394 410 1 713 1 980
Rörelseresultat 78 394 4 003 1 520 5 573
Resultat efter skatt 902 249 2 939 1 853 3 955
Resultat per aktie, kr 10,7 3,0 35,0 22,1 47,1
Avkastning på eget kapital, % 17,7 5,0 64,0 9,3 23,1

* Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser i K4 2012 nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper (-193 Mkr) samt i K4 2011 omvärdering av skog (+3 593 Mkr).

  • Resultatet efter skatt för 2012 uppgick till 1 853 (2011: 3 955) Mkr. I resultatet ingår nedskrivning och omstruktureringskostnader med -193 Mkr samt +911 Mkr i skattemässiga engångseffekter. Föregående års resultat efter skatt inkluderar +2 648 Mkr från omvärdering av skog.
  • Resultatet per aktie blev 22,1 (47,1) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,3 (23,1) procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9 (8) kronor per aktie.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 713 (1 980) Mkr. Bidraget från valutasäkringar minskade medan värdeförändring skog ökade.
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat minskade med 123 Mkr till 271 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster. Kostnaderna ökade säsongsmässigt och valutan påverkade resultatet negativt.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var svagt.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i bokslutsrapport för 2012. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 7 februari 2013 kl.12.30.