I Rodga arbetar just nu ett hästlag för att återställa ett område med ängs- och betesmark. Här ska den speciella hagmarksfloran ges utrymme att utvecklas och till sommaren kommer hästar och får att beta i området. 

Det svenska odlingslandskapet har ett rikt djur- och växtliv. Dock har dessa områden minskat i Sverige under 1900-talet. I Rodga har tidigare ängs- och betesmarker växt igen. Den speciella hagmarksfloran har fått ge vika för sly och skog. Växter och djur som tidigare frodades på betesmarken har svårt att överleva.

Nu återställer Holmen de gamla ängs- och betesmarkerna vid Norrsjön i Rodga. Syftet är att bevara och förstärka markernas natur- och miljövärden. Här ska en mer variationsrik betesmark skapas med större gläntor, fristående träd och överlag mer solinstrålning. Området kommer även fortsättningsvis domineras av björk, dock med större åldersvariation.

"Vi på Holmen arbetar aktivt för att skapa bra förutsättningar för den biologiska mångfalden på våra marker. Alla områden har olika förutsättningar och i Rodga kommer den speciella hagmarksfloran att ges möjlighet att utvecklas." säger Jonnie Friberg som ansvarar för Holmens skog i region Norrköping

För att skona marken i området utförs skötselarbetet manuellt med hjälp av ett hästlag. "Hästlag påminner oss om gamla tiders skogsbruk och är idag en ovanlig syn. Genom att föra ut sly och träd med häst skonas marken. Även detta är ett arbetssätt som skapar bra förutsättning för den biologiska mångfalden" berättar Jonnie Friberg.    

Till sommaren kommer hästar och får att beta i området. På så vis ska markerna hållas öppna även i framtiden.

 

_________
För ytterligare information kontakta:
Jeanette Tretten, informationschef Holmen Skog, tel. 0703-86 04 06