Holmen välkomnar den förändring som den nya älgförvaltningen innebär, men konstaterar samtidigt att systemet är komplext och ställer stora krav på god samverkan mellan de inblandade parterna.

Nyligen meddelade Naturvårdsverket föreskrifter och allmänna råd för den nya älgförvaltningen. Därmed är ramarna satta för hur det praktiska arbetet ska gå till.

- Vi är positiva till förändringen och att fokus ligger på att få en älgstam i balans med fodertillgången. Det kommer att höja kvalitén på stammen, minska antalet älgrelaterade trafikolyckor och minska betesskadorna i skogen. Systemet är dock komplext och det kommer ta tid att införa, säger Caroline Rothpfeffer som ansvarar för viltfrågorna på Holmen.

För att effektivt kunna förvalta älgstammen har en ny förvaltningsnivå (Älgförvaltningsområde) inrättats. Tanken är att ett sådant område ska avgränsas så att det omfattar en älgstam. Ett älgförvaltningsområde styrs av en älgförvaltningsgrupp bestående av tre markägare och tre jägare. Holmen anser att den nya förvaltningsnivån med styrande förvaltningsgrupper ger möjlighet att lyfta blicken och titta på stammen i sin helhet. Älgförvaltningsområdet delas sedan in i licens- och älgskötselområden som instiftas på initiativ av markägare och jakträttsinnehavare. Älgförvaltningsgruppen tar fram en förvaltningsplan som ligger till grund för arbetet i älgskötselområdena.

- För att denna plan ska spegla verklighetens älgstam, fodertillgång och betesskadenivåer är det viktigt att älgskötselområdena stödjer förvaltningsgruppen med underlag och fakta. Samverkan mellan älgförvaltningsområdet och dess älgskötselområden kommer bli avgörande för att den nya förvaltningen ska fungera väl, avslutar Caroline Rothpfeffer.

___________
För ytterligare information kontakta:
Caroline Rothpfeffer, ansvarig för viltfrågor, Holmen Skog, tel. 0660 - 377 458
Jeanette Tretten, informationsansvarig Holmen Skog, tel. 011 - 23 61 90